• หน้าแรก
  • สมาชิก
  • กระดานข่าว
  • ค้นหา
  • ติดต่อ
  • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
    ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                         

     
    เมนูหลัก
    รายงานงบการเงิน
    แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
    คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

    มาก
    ปานกลาง
    น้อย    ผลสำรวจ
    แบบสำรวจอื่นๆ

    จำนวนผู้ลงคะแนน: 4506
    คำแนะนำ: 18
    ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

    สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
    _TR_January_2010:
     
     
                                                                                                                                 
                 
     
     
     
    มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

    ค้นหาในหัวข้อนี้:   
    [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

    [พร0037.2/ว.235-27ก.ค54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
    [พร0037.2/ว.234-27ก.ค54]รายงานการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
    [พร0037.2/ว.2861-20ก.ค54]หารือการจ่ายค่าตอบแทน หรือเงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น
    [พร0037.2/ว.2860-20ก.ค54]แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลไม่ถูกต้อง
    [พร0037.2/ว.2859-20ก.ค54]วันสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
    [พร0037.2/ว.2856-19ก.ค54]การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
    [พร0037.2/ว.2854-19ก.ค54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่๗/๒๕๕๔
    [พร0037.2/ว.2711-12ก.ค54]การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบวิทยฐานะ ตามพระราชบัญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
    [พร0037.2/ว.2707-11ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
    [พร0037.2/ว.2706-11ก.ค54]แจ้งผลการประเมินข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ รอบสามเดือน)
    [พร0037.2/ว.2699-6ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
    [พร0037.2/ว.2696-5ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    [พร0037.2/ว.2591-5ก.ค54]การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี้
    [พร0037.2/ว.2586-1ก.ค54]หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีโอนพนักงานส่วนตำบล
    [พร0037.2/ว.203-30มิ.ย54]ประชุมซักซ้อมจัดการทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗)ของ อปท.
    [พร0037.2/ว.2585-30มิ.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ในไตรมาศที่ ๔
    [พร0037.2/ว.196-29มิ.ย54]หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ
    [พร0037.2/ว.192-28มิ.ย54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตราพนักงานจ้าง ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ของ อบต.
    [พร0037.2/ว.191-28มิ.ย54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ของ อบต.
    [พร0037.2/ว.190-28มิ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
    [พร0037.2/ว.189-28มิ.ย54]รายงานการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
    [พร0037.2/ว.2455-28มิ.ย54]โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
    [พร0037.2/ว.188-27มิ.ย54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
    [พร0037.2/ว.187-27มิ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
    [พร0037.2/ว.178-20มิ.ย54]ย้ายสถานที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
    [พร0037.2/ว.2348-17มิ.ย54]การปรับปรุงระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพื่อรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบขั้นสูง
    [พร0037.2/ว.2343-16มิ.ย54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่๖/๒๕๕๔
    [พร0037.2/ว.2188-9มิ.ย54]การดำเนินการโครงการอบรมเสริมทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
    [พร0037.2/ว.2186-9มิ.ย54]รายงานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔)
    [พร0037.2/ว.2183-8มิ.ย54]หารือคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น
    1442 เรื่อง (49 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 ]


    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที