• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.5497-27ธ.ค53]ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  [พร 0037.3/ว.5433-22ธ.ค53]ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2554 เอกสารเพิ่มเติม แบบรายงาน กิจกรรมวันผู้สูงอายุ2554 คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.5491-22ธ.ค53]การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
  [พร 0037.3/ว.5432-22ธ.ค53]โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณของ อปท.และงบประมาณด้านการศึกษา
  [พร 0037.3/ว.477-22ธ.ค53]โครงการจัดส่งคณะเยาวชนลูกเสือไทย จำนวน 48 คน ไปร่วมงานลูกเสือโลก ครั้งที่ 22
  [พร 0037.3/ว.475-21ธ.ค53]บัญชีรายชื่อ อปท.ที่ได้รับมอบหนังสือคู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางและสะพานสำหรับ อปท.  แบบเอกสารเพิ่มเติม   คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.5430-21ธ.ค53]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร 0037.3/ว.5429-21ธ.ค53]การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย(อนุบาล)
  [17 ธ.ค 53]สถานการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2553
  [พร 0037.5/ว.5425-16ธ.ค53]กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
  [พร 0037.3/ว.5424-16ธ.ค53]การถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.5423-16ธ.ค53]การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายก อบต.รุ่นที่ 31
  [พร 0037.3/ว.5422-16ธ.ค53]การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรีตำบล รุ่นที่ 22
  [พร 0037.3/ว.5421-16ธ.ค53]การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 40
  [พร 0037.3/ว.5420-16ธ.ค53]การดำเนินตามนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.5278-15ธ.ค53]การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับลูกเขต
  [พร 0037.3/ว.5276-15ธ.ค53]การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
  [พร 0037.3/ว.5275-15ธ.ค53]การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554   แบบรายงาน คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.5274-15ธ.ค53]การฝึกอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.5273-15ธ.ค53]การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลให้พื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโดยเกิดเหตุอุทกภัย
  [พร 0037.3/ว.5272-15ธ.ค53]การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการ/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.472-15ธ.ค53]การขอแบบฟอร์มคำขอใช้โปรแกรมฯแล้วทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มคำขอใช้โปรแกรมฯ
  [พร 0037.3/ว.5270-13ธ.ค53]หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.)เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลของเทศบ่ล
  [พร 0037.3/ว.5269-13ธ.ค53]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552
  [พร 0037.3/ว.5268-13ธ.ค53]โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.463-9ธ.ค53]รายงานผลการสนับสนุนการดำเนินงานและการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
  [พร 0037.3/ว.5266-9ธ.ค53]การตั้งงบประมาณเพื่อชำระค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
  [พร 0037.3/ว.5225-3ธ.ค53]โครงการสัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน"
  [พร 0037.3/ว.5230-8ธ.ค53]โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
  [พร 0037.3/ว.5227-7ธ.ค53]ตอบข้อหารือผู้ที่ขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  4630 เรื่อง (155 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที