• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4551
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว322-17สค61]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคนและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ

  [พร0023.3/ว321-17สค61]รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามแบบรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง

  [พร0023.3/ว319-16สค61]การดำเนินการรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการสึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

  [พร0023.3/ว3168-17สค61]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการร่อนเร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

  [พร0023.3/ว3167-17สค61]ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

  [พร0023.3/ว3154-16สค61]อบรมผู้บริหารตลาดประชารัฐ

  [พร0023.3/ว317-16สค61]การเผยแพร่ กิจกรมทางกาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว316-16สค61]โครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว315-16สค61]สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครัังที่ 10

  [พร0023.3/ว314-16สค61]รับฟังการบรรยายสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

  [พร0023.3/ว3117-15ส.ค.61]การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของอปท.

  [พร0023.3/ว3076-9สค61]การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว11207-9ส.ค.61]การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน

  [พร0023.3/ว310-10ส.ค.61]ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับป.โทระยะเวลา1ปีและหลักสูตรระดับป.โท 2ปีฯ

  [พร0023.3/ว3091-10ส.ค.61]การจัดทำหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว3090-10ส.ค.61]การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS)ปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว309-9ส.ค.61]การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันควบคุมโรค

  [พร0023.3/ว308-9ส.ค.61]ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส

  [พร0023.3/ว 307-9ส.ค.61]โครงการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง

  [พร0023.3/ว3067-6สค61]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัมนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน

  [พร0023.3/ว305-9สค61]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่

  [พร0023.3/ว3057-9ส.ค.61]เชิญประชุมคณธทำงานขับเคลื่อนปฎิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีจังหวัดแพร่

  ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่(นายก ทต.บ้านปิน) ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่(นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว3048-8สค61]รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว304-8สค61]แจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและแบบแจ้งความประสงค์ให้จัดหาที่พักนักกีฬาให้เทศบาลเมืองสุโขทัย

  [พร0023.3/ว303-8สค61]จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 2556 ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว302-8สค61]ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว301-8สค61]งานเวทีท้องถิ่นถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว3014-6ส.ค.61]โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

  [พร0023.3/ว3010-6ส.ค.61]การติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่อยงานภาครัฐและการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

  [พร0023.3/ว300-3สค61]กำหนดการจัดงาน Thailand Social Expo 2018

  4959 เรื่อง (166 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที