• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4372
  คำแนะนำ: 18
    

       
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.3870-16ส.ค55]การประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
  [พร0037.3/ว.3867-16ส.ค55]เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๒"ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่นตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
  [พร0037.3/ว.3840-15ส.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.430-27ก.ค55]ส่งผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3788-9ส.ค55]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
  [พร0037.3/ว.3782-9ส.ค55]ซักซ้อมแนวทางการบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  [พร0037.3/ว.3747-8ส.ค55]การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.3746-8ส.ค55]การดำเนินโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนปละประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan)
  [พร0037.3/ว.321-8ส.ค55]สรุปข้อมูลความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 จำนวน 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2555) เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.320-8ส.ค55]สรุปข้อมูลความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 จำนวน 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2555) เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.3668-31ก.ค55]ประชานสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ
  [พร0037.3/ว.3667-31ก.ค55]ขอหารือประเด็นข้อกฏหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  [พร0037.3/ว.3666-31ก.ค55]การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
  [พร0037.3/ว.317-30ก.ค55]รายละเอียดการสมัครรับทุนรัฐบาลไทยฯ
  [พร0037.3/ว.316-30ก.ค55]รายละเอียดได้รับทุนการศึกษาศาสตรบันฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
  [พร0037.3/ว.315-30ก.ค55]การดำเนินการตามกฏกระทรวงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  [พร0037.3/ว.314-30ก.ค55]ขอความร่วมมือในการประสานงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
  [พร0037.3/ว.3630-30ก.ค55]การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับลูกเขต
  [พร0037.3/ว.3619-27ก.ค55]การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจผลการเรียนของผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนนำการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  [พร0037.3/ว.3612-27ก.ค55]ขอความร่วมมือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3611-27ก.ค55]การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ ว.312-27ก.ค55]ดารคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.305-27ก.ค55]การตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕   รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.305-24ก.ค55]แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสวัสดิการเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ(เพิ่มเติม)
  [พร0013.4/ ว.4061-19ก.ค55]ขอส่งแผ่นผับประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำบาดาล และสำเนาประกาศกระทรวงฯเรื่องกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.305-24ก.ค55]แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสวัสดิการเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ
  [พร0037.3/ ว.3518-24ก.ค55]งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ ว.3517-24ก.ค55]ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูเเลเด็กดีเด่น เข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ ว.3504-23ก.ค55]ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ ว.3503-23ก.ค55]ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก
  2273 เรื่อง (76 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที