• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4288
  คำแนะนำ: 18
    

      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.3176-10ส.ค54]การเตรีมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นติ่ง
  [พร0037.3/ว.253-10ส.ค54]ยกเลิกการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  [พร0037.3/ว.251-9ส.ค54]โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน
  [พร0037.3/ว.3172-9ส.ค54]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)
  [พร0037.3/ว.3165-9ส.ค54]โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพพนักงานสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.3164-9ส.ค54]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๓
  [พร0037.3/ว.3163-9ส.ค54]ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ
  [พร0037.3/ว.3133-9ส.ค54]ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3130-4ส.ค54]ขอความร่วมมือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3129-4ส.ค54]การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกรณีมีการเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร
  [พร0037.3/ว.248-4ส.ค54]จัดประชุมสัมมนา"ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย"
  [พร0037.3/ว.3127-3ส.ค54]โครงการสัมมนาหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.3056-3ส.ค54]ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการในงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔"
  [พร0037.3/ว.3051-1ส.ค54]โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  [พร0037.3/ว.244-29ก.ค54]สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์
  [พร0037.3/ว.2956-29ก.ค54]ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กประถมวัยของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2955-29ก.ค54]ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2954-29ก.ค54]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
  [พร0037.3/ว.242-28ก.ค54]ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2948-27ก.ค54]ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.231-26ก.ค54]การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕"ร้อยละของเทศบาลตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
  [พร0037.3/ว.228-25ก.ค54]ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประกวดผลงานดีเด่น/นวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในจังหวัดแพร่
  [พร0037.3/ว.2943-22ก.ค54]ขอความร่วมมือในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
  [พร0037.3/ว.221-21ก.ค54]โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C)
  [พร0037.3/ว.2864-20ก.ค54]ทุนฝึกอบรมหลักสูตร"Desing,Operation and Management of Decentralized Wastewater Treatment Systems"
  [พร0037.3/ว.2863-20ก.ค54]การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.220-20ก.ค54]โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูผู้นำสุขภาพครูใน ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ระยะที่ ๒)
  [พร0037.3/ว.218-20ก.ค54]จัดทำหนังสือ"(คู่มือการใช้งาน User Manual ของระบบ e-plan)"
  [พร0037.3/ว.2862-20ก.ค54]ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2858-20ก.ค54]การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1804 เรื่อง (61 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที