• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย



  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4375
  คำแนะนำ: 18
    

















    



   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.4549-1ต.ค55]การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
  [พร0037.3/ว.4532-28ก.ย55] แจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๕
  [พร0037.3/ว.4531-28ก.ย55] การดำเนินงามตามกฎหมายซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
  [พร0037.3/ว.4512-28ก.ย55]ผลการเลือกผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.3/ว.4510-28ก.ย55]ผลการเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเทศบาลนคร เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.3/ว.394-26ก.ย55]การดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4492-26ก.ย55]การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า
  [พร0037.3/ว.393-26ก.ย55]ขอส่งคู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4455-25ก.ย55]การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานของสถานธนานุบาล(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4453-25ก.ย55]หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4429-21ก.ย55]ข้อสั่งการของรองนายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
  [พร0037.3/ว.4423-21ก.ย55]มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์
  [พร0037.3/ว.4422-21ก.ย55]การวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ระยะที่ ๒
  [พร0037.3/ว.390-20ก.ย55]สำรวจครูผู้ดูแลเด็กฯ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมโครงการอบรม
  [พร0037.3/ว.387-20ก.ย55]การผลิตของที่ระลึกเพื่อหารรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4397-19ก.ย55]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4375-18ก.ย55] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)และก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
  [พร0037.3/ว.381-18ก.ย55]แจ้งผลการประเมิน โครงการเมืองแพร่น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด
  [พร0037.3/ว.4368-18ก.ย55]การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม
  เลขวิทยุสื่อสาร[พร0037.3/ว.92-17ก.ย55]การจัดสรรพิจารณากรณีครูผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.3/ว.4358-17ก.ย55]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ และการประชุมวิชาการ
  [พร0037.3/ว.4356-17ก.ย55]กฏกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้
  [พร0037.3/ว.4355-17ก.ย55]การแข่งขั้นน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.4354-17ก.ย55]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสรา้งและบำรุงถนน
  [พร0037.3/ว.4316-14ก.ย55]แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
  [พร0037.3/ว.4313-14ก.ย55]โครงการประกวดนิทานคุณธรรมของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
  [พร0037.3/ว.371-12ก.ย55]การดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4253-10ก.ย55]ผลการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.
  [พร0037.3/ว.4251-10ก.ย55]การกู้เงินเทศบาลเเละเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.4215-7ก.ย55]การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดีเด่นศรีตำบล
  2330 เรื่อง (78 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที