• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4377
  คำแนะนำ: 18
    

       
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ ว.5043-8พ.ย55]โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
  [พร0037.3/ ว.5042-8พ.ย55]ประชาสัมพันธ์การปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ
  [พร0037.3/ ว.5041-8พ.ย55]เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ ว.5040-8พ.ย55]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ การจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  [พร0037.3/ ว.5039-8พ.ย55]การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ให้แก่เทศบาล
  [พร0037.3/ ว.5038-8พ.ย55]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย
  [พร0037.3/ ว.5022-6พ.ย55]ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
  [พร0037.3/ ว.5013-6พ.ย55]มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ ว.4994-5พ.ย55]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งวดที่ ๑ จำนวน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕- มีนาคม ๒๕๕๖) เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.4993-5พ.ย55]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งวดที่ ๑ จำนวน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕- มีนาคม ๒๕๕๖) สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.4991-5พ.ย55]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนเทศบาลตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๒
  [พร0037.3/ว.4970-2พ.ย55]โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [พร0037.3/ว.427-2พ.ย55]รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
  [พร0037.3/ว.4974-2พ.ย55]การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ "๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
  [พร0037.3/ว.4964-2พ.ย55]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  [พร0037.3/ว.4962-2พ.ย55]การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการเรียนดีศรีตำบล
  [พร0037.3/ว.4947-1พ.ย55]เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
  [พร0037.3/ว.4943-31ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ"หนึ่งใจ...ให้ประชาชน"ขอมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
  [พร0037.3/ว.4924-31ต.ค55]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4903-30ต.ค55]แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  เอกสารเพิ่มเติม มีดังนี้
  1.แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  คลิกที่นี้
  2.แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.4900-30ต.ค55]การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.18565-30ต.ค55]การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4893-30ต.ค55]โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4878-29ต.ค55]แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย
  [พร0037.3/ว.4873-29ต.ค55]มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีกฏกระทรวงให้ใช้ข้อบังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
  [พร0037.3/ว.4864-26ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ"หนึ่งใจ....ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลน์ในทูลกระหม่องหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  [พร0037.3/ว.4863-26ต.ค55]รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบันฑิต
  [พร0037.3/ว.421-26ต.ค55]สำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการระบบจัดเก็บและบันทึก
  [พร0037.3/ว.4833-25ต.ค55]การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
  [พร0037.3/ว.4832-25ต.ค55]หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
  2388 เรื่อง (80 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที