• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4628
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว4480-25กย63]ขอให้ อปท.ลงทะเบะียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS ภายในเวลาที่กำหนด

  [พร0023.4/ว4472-25กย63]แจ้ง อบจ./อปท.ติดตามการตอบแบบสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายเลบือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จฯ

  [พร0023.4/ว4431-22กย63]การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.4/ว4057-27สค63]การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อมบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.

  [พร0023.4/ว4035-25สค63]การฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองสา่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองการเลือกตั้งท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3958-21สค63]การประกอบกิจการหอพักของมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา

  [พร0023.4/ว3863-14ส.ค.2563]เร่งรัด อปท. แก้ไขเว็ปไซต์ เพื่อการประเมิน ITA 2020

  [พร0023.4/ว3729-6สค63]การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3639-31กค63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด

  [พร0023.4/ว3456-20กค63]แจ้ง อปท.ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 อย่างเคร่งครัด

  [พร002.4/ว3383-15กค63]การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 ของผู้กำกับดูแล

  [พร0023.4/ว3382-15กค63]หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 8) 2562 พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) 2562 พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่ 7) 2562 และ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) 2562

  [พร0023.4/ว3364-14 ก.ค.63]ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการฯ OIT ของ อปท.

  [พร0023.4/ว3325-13กค63]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2961-16มิย63]ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

  [พร0023.4/ว2959-16มิย63]การดำเนินใาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อปท.

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.4/ว2761-4มิย63]แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.4/ว2745-2มิย63]การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

  [พร0023.4/ว2737-2มิย63]การเตรียมความพร้อมของงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2553-22พค63]แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยประชาชน รายงานให้จังหวัดทราบ

  [พร0023.4/ว2522-20พค63]สำรวจข้อบัญญัติและเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 62

  [พร0023.4/ว2087-22เมษ63]การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2059-21เมษ63]การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย

  [พร0023.4/ว1873-10เมษ63]เจตจำนงสุตจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.4/4157-7เมษ63]การจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CosT ไม่ครบถ้วน

  [พร0023.4/ว1624-30มีค63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว1524-24มีค63]การดำเนินคดีสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

  [พร0023.4/ว1399-18มีค63]ตรวจสอบรายฃื่อผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

  [พร0023.4/ว1315-13มีค63]สรุปข้อมูลการรวมหมู่บ้านที่มีจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน

  [พร0023.4/ว1290-12มีค63]ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  832 เรื่อง (28 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที