• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4586
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว39-21มค63]กำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางการปฏิบัติการยื่นหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.5/ว38-21มค63]แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  [พร0023.5/ว376-20มค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563

  [พร0023.5/ว311-16มค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

  [พร0023.5/ว310-16มค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ว ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

  [พร0023.5/ว31-16มค63]แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการปฏิบัติงาน (e-GP) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 16-20

  [พร0023.5/ว14-13มค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว5-7มค63]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่ อปท. งวดที่ 4/2562

  [พร0023.5/ว5465-26ธค62]การโอนเงิรภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีสุราภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนธันวาคม 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว613-25ธค62]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  [พร0023.5/ว5432-24ธค62]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.5/ว5426-24ธค62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ(รุ่นที่ 3)

  [พร0023.5/ว659-23ธค62]แจ้งเรียนเชิญท้องถิ่นอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมอบรมโครงการฯ รุ่นที่ 1

  [พร0023.5/ว5387-23ธค62]แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจ้างและออกแบบหรือควบคุมก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางผู้ควบคุมก่อสร้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฏหมายพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563(รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)

  [พร0023.5/ว5384-23ธค62]แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว5334-18ธค62]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว655-18ธค62]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำเงินส่งรายได้องค์กรปกคริงส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  [พร0023.5/ว5325-18ธ.ค.62]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของอปท.และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2563รุ่นที่1-15

  [พร0023.5/16552-18ธ.ค.62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าบำเหน็จบำนาญไตรมาสที่1เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562 เพิ่มเติมและเงินเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ

  (เฉพาะ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่)

  [พร0023.5/ว650-16ธ.ค.62]ได้เบิกเงินผ่านระบบGFMISและอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.

  (เฉพาะ สถ.อ.วังชิ้น และ สถ.อ.สอง)

  [พร0023.5/ว5270-13ธค62]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562

  [พร0023.5/ว5244-12ธค62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ในการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฏหมายพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รุ่นที่2)

  [พร0023.5/ว5245-12ธค62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 17) 2562

  [พร0023.5/ว5201-9ธค62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 11/2562

  [พร0023.5/ว5197-9ธค62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1

  [พร.0023.5/ว5102-29พย62]การโอนเงิน ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว16878-29พย62]แจ้งโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ ประจำปี 2563

  [พร0023.5/ว631-29พ.ย.62]แจ้งการอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.ผ่านธนาคารกรุงไทยฯ

  [พร0023.5/ว627-28พย62]ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน

  [พร0023.5/ว628-27พย62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  2392 เรื่อง (80 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที