• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5015
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว956-8มีค62]ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนฯแทนตำแหน่งว่าง(เฉพาะ อ.ลอง และ อ.สอง )

  [พร0023.2/ว137-6มีค62]เปลี่ยนแปลง กำหนดการโครงการ อบรมัฒนาครูและบุคลากร ฯก่อนแต่งตั้งสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 7

  [พร0023.2/ว133-5มีค62]ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา การประเมินผลงานข้าราชการพนักงานครู ฯ(ศพด.)ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ทั้ง 4 รุ่น

  [พร0023.2/ว911-6มี.ค.62]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง

  [พร0023.2/ว114-27กพ62]ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มเติม ให้กับข้าราชการครู พนักงานครู ฯ ระดับชำนาญการพิเศษ

  [พร0023.2/ว113-27กพ62]ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มเติมให้กับข้าราชการครูพนักงานครู ฯ ระดับเชี่ยวชาญ ฯ

  [พร0023.2/ว795-25กพ62]ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) 2562

  [พร0023.2/ว775-25กพ62]แจ้งมติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่2/2562 วันที่ 21 กพ 62

  [พร0023.2/ว768-22กพ62]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

  [พร0023.2/ว767-22กพ62]มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่2/2562-21กพ62

  มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่2/2562-21กพ62

  [พร0023.2/ว693-15กพ62]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560(ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

  [พร0023.2/ว657-14ก.พ.62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าการศึกษาของบุตรงวดที่2 

  [พร0023.2/ว95-13กพ62]รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู ฯท้องถิ่น ที่ประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม

  [พร0023.2/ว583-11กพ62]สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ดำเนินการสอบแข่งขัน

  [พร0023.2/ว566-7กพ62]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู ฯ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับขำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 59)

  [พร0023.2/1985-7กพ62]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราขการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ฯ

  [พร0023.2/ว528-5กพ62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2561

  [พร0023.2/ว76-1กพ62]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลงานข้าราชการครู ฯให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น รุ่นที่ 4-6

  [พร0023.2/ว450-30มค62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 2

  [พร0023.2/ว441-30มค62]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562

  [พร0023.2/ว417-29มค62]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562

  มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 มค 62

  [พร0023.2/ว49-23มค62]ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning

  [พร0023.2/ว48-23มค62]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู ศพด.ให้เลื่อนสู่วิทยฐานะสูงขึ้น

  [พร0023.2/ว341-23มค62]ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.

  [พร0023.2/ว44-17มค62]แจ้งรายชื่อของข้าราชการครูพนีกงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ฯ รุ่นที่ 1 - 6

  [พร0023.2/ว43-17มค62]แจ้งรายชื่อข้าราชการครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนค่าลงทะเบียนการอบรม ฯ รุ่นที่ 4- 10(ชำนาญการพิเศษ)

  [พร0023.2/ว270-17มค62]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 

  [พร0023.2/ว246-16มค62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

  [พร0023.2/ว203-14มค62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที