• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5015
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว3228-21ส.ค.61]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญรอบเดือนเมษายน 2561

  [พร0023.2/ว3217-21สค61]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) เพิ่มเติม

  [พร0023.2/ว3188-20สค61]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบระบบ LHR ดำเนินการบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ(ปลัด อปท.)และเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ฯ

  [พร0023.2/ว3087-10ส.ค.61]การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2558ข้อ 49วรรคหนึ่ง

  [พร0023.2/ว2965-2สค61]การใชบัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับการบริการในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1679-3พ.ค.61]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.

  [พร0023.2/ว2926-31ก.ค.61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว2943-1สค61]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว2924-31กค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2561

  [พร0023.2/ว2929-1สค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2561

  [พร0023.2/ว2899-26กค61]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.2/ว295-26กค61]แจ้ง ขรก.ครู ฯ ให้นำส่งผลงานให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. แล ก.อบต. โดยตรง ภายในวันที่ 31 กค 61

  [พร0023.2/ว2898-26กค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กค - กย 61)

  มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 27 กค 61

  [พร0023.2/ว3863-24กค61]การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

  [พร0023.2/ว288-24กค61]ขอรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู ฯ ที่ยื่นขอรับการประเมิน ฯ จัดส่งภายใน 8 สค 61

  [พร0023.2/ว287-24กค61]สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนังานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ

  [พร0023.2/ว286-24กค61]การกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559(ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

  [พร0023.2/ว2722-13กค61]การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่

  [พร0023.2/ว2815-19กค61]ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว2781-19กค61]ซักซ้อมการขอรับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี(โบนัส)ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว10262-17กค61]การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว2672-11กค61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [ไฟล์แนบ 1]

  [ไฟล์แนบ 2]

  [ไฟล์แนบ 2.1]

  [พร0023.2/ว2637-9ก.ค.61]การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

  [พร0023.2/ว2645-9กค61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว2573-4กค61]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วยตำบล

  หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ตำแหน่งครู เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 ให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ มท.0809.4/ว23 ลว. 7 มิย 61 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

  [พร0023.2/2535-2กค61]การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว2504-29มิย61]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.2/ว2503-29มิย61]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัมนาเด็กเล็ก

  [พร0023.2/2499-29มิย61]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2558 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที