• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5052
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/9507-29มิย61]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2558 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)

  [พร0023.2/ว2497-29มิย61]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น(กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอเดือน ตุลาคม 59)

  [พร0023.2/322-29มิย61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบ 61

  [พร0023.2/ว2489-29มิย61]การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

  [พร0023.2/ว2463-28มิย61]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4(ก.ค-ก.ย 61)

  [พร0023.2/ว2462-28มิย61]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4

  [พร0023.2/ว2460-28มิย61]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4(ก.ค-ก.ย 61)

  [พร0023.2/ว2461-28มิย61]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4(ก.ค-ก.ย 61)

  [มท0807.2/ว1720-20มิย.61]โครงการอบรม"หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่"(เพิ่มเติม)

  [พร0023.2/ว2391-22มิย.61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่6/2561

  [พร0023.2/ว2401-25มิย61]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20มิย61

  มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20มิย61

  [พร0023.2/ว8642-15มิย61]การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน

  [พร0023.2/ว210-12มิย61]แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 7-8

  [พร0023.2/ว210-12มิย61]แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 7-8

  [พร0023.2/ว209-12มิย61]แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 7

  [พร0023.2/ว2178-7มิย.61]การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของอปท.

  [พร0023.2/284-7มิย.61]ได้แจ้งรายชื่อของข้าราชการครูที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการประชุมฯในรุ่นที่3/8

  [พร0023.2/ว2135-6มิย.61]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน

  [พร0023.2/ว2134-6มิย.61]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของก.อบต.จังหวัด

  [พร0023.2/ว2077-1มิย.61]การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง

  [พร0023.2/1996-24พค61]การคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งว่าง

  [พร0023.2/ว2031-28พค61]แจ้งมติประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2561

  [พร0023.2/ว2026-28พค61]แจ้งมติประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่5/2561

  [พร0023.2/ว181-21พค61]การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

  [พร0023.2/ว174-16พค61]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558(ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)

  [พร0023.2/ว173-16พค61]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559(ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

  [พร0023.2/ว1884-16พค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง

  [พร0023.2/ว1865-15พค61]การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.2/ว1688-3พค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที