• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5039
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว6533-3พค61]คัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  [พร0023.2/ว1678-3พค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2561

  [พร0023.2/ว1666-2พค61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว1664-2พค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2561

  [พร0023.2/ว158-2พค61]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

  [พร0023.2/ว1627-1พค61]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 61

  [พร0023.2/ว153-30เมษ61]โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบตำแหน่งและการปฏิรูปการศึกษา 2561

  [25เมษ61]มติ การประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2561

  [25เมษ61]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2561

  [พร0023.2/ว150-25เมษ61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลตามแบบแผนรายงานฯที่แนบมาพร้อมนี้ให้ถูกต้อง

  [พร0023.2/ว147-25เมษ61]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.2/ว128-11เมษ61]แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฯ

   

  [พร0023.2/ว129-11เมษ61]ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา

  [พร0023.2/ว5625-10เมษ61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

  [พร0023.2/ว1324-4เมษ61]แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2559(กรณีปรับปรุง)

  [พร0023.2/ว1325-4เมษ61]การสรรหาตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่8/2560

  [พร0023.2/ว1321-4เมษ61]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษ - มิย 61)

  [พร0023.2/ว1320-4เมษ61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เมษ - มิย 61)

  [พร0023.2/ว1295-3เมษ61]การจัดสรรประมาณรายจ้่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 (เมษ-มิย 61)

  [พร0023.2/ว1294-3เมษ61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(การศึกษาของบุตร)ไตรมาสที่ 3

  [พร0023.2/ว1072-20มีค61]แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว4502-21มีค61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู ฯ

  [พร0023.2/ว1178-26มีค61]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2561

  [พร0023.2/ว1117-21มีค61]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2561

  [พร0023.2/ว1070-20มีค61]ซักซ้อมแนวทางการโอนและรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

  [พร0023.2/ว1069-20มีค61]ส่งเอกสารประกอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว1038-19มีค61]การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

  [พร0023.2/4067-14มีค61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบ 61

  [พร0023.2/ว89-14มีค61]ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการศึกษาภาคบังคับฯ

  [พร0023.2/ว962-13มีค61]ประกาศหัวข้อวิสัยทัศน์ ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับ การสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร 

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที