• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4752
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว373-8กย63]แจ้ง อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด รายงานข้อมูลให้ทางจังหวัดทราบฯ

  [พร0023.2/364-8กย63]ขอแก้ไขข้อความเฉพาะส่วนดังกล่าว จาก คดีหมายเลขแดง

  [พร0023.2/ว4128-1กย63]การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างผู้สูงอายุทักษะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว4127-1กย63]สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน

  [พร0023.2/ว4071-27สค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2563

  [พร0023.2/ว4034-25สค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2563

  [พร0023.2/ว345-21สค63]ขอความร่วมมือ อปท.สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.

  [พร0023.2/ว3959-21สค63]กำหนดการส่งผลงานวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานนะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563

  มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 18 สค 63

  มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 18 สค 63

  [พร0023.2/ว3888-17สค63]กรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้า่งประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกรฎาคม - กันยายน 2563)เพิ่มเติม

  [พร0023.2/ว3845-14สค63]การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว

  [พร0023.2/ว3821-13สค63]การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564

  [พร0023.2/ว3717-6สค63]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อวิทยฐานะชำนาญการพเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม)

  [พร0023.2/ว323-6สค63]แจ้งเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา นำส่งให้ สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด

  [พร0023.2/ว322-6สค63]ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว321-6สค63]กำหนดดำเนินการโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ประจำปีงบ 2564

  [พร0023.2/ว315-4สค63]ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี(โบนัส)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

  [พร0023.2/ว3664-3สค63]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม และพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างคนเดิม)ปีงบประมาณ 2564

  [พร0023.2/ว3620-30กค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2563

  [พร0023.2/ว3584-24กค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2563

  [พร0023.2/ว3573-24กค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563)

  [พร0023.2/ว3572-24กค63]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.2/ว3571-24กค63]แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัย

  มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 กค 63

  มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 20 กค 63

  [พร0023.2/ว3465-20กค63]ขอความร่วมมือดำเนินการกรณีสมาชิกผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.เกษียณอายุราชการ

  [พร0023.2/ว3440-17กค63]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.2/ว3439-17กค63]แจ้ง อปท.ดำเนินการกรอกแบบบรายงานให้แล้วเสร็จ

  [พร0023.2/ว3423-17กค63]แจ้งตรวจสอบคุณสมบัติกรเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ฯ

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที