• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4752
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว2562-25พค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2563

  [พร0023.2/ว2560-25พค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2563

  [พร0023.2/ว204-21พค63]แจ้ง ครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือน ต.ค. 62 นำส่งเอกสารให้ สถ.จ.แพร่ ภายใน 25 พค 63

  [พร0023.2/ว2441-15พค63]การสำรวจความคิดเห็นยเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว2435-15พค63]ขอความร่วมมือในการรับฟังความคิดเห็น

  [พร0023.2/ว188-1พค63]แจ้งยกเลิก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปีงบประมาณ 2564-2566)

  [พร0023.2/ว5192-30เมษ63]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  (ไฟล์แนบ 3)

  [พร0023.2/ว2178-28เมษ63]แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว2160-27เมษ63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพี่ ครั้งที่ 4/2563

  [พร0023.2/ว2156-27เมษ63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2563

  มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เมย 63

  มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เมย 63

  [พร0023.2/ว2060-21เมษ63]ประกาศรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงแหน่งสายงานผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว2057-21เมษ63]จัดส่งรายงาน จำนวน ครู นักเรียน สถานศึกษา ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.2/ว2058-21เมษ63]ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว2003-17เมษ63]หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว161-17เมษ63]การจัดทำโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว1906-13เมษ63]สำรวจความคิดเกี่ยวกับภารกิจลอกท่อระบายน้ำและการเก็บขนขยะ

  [พร0023.2/ว1905-13เมษ63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง กรณีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.2/ว1904-13เมษ63]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.2/ว1903-13เมษ63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

  [พร0023.2/ว1706-1เมษ63]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว1712-2เมษ63]การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1659-31มี.ค.63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่2เดือนมีนาคม2563เพิ่มเติม

  [พร0023.2/ว1635-30มีค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563

  [พร0023.2/ว1631-30มีค63]ครุสภาเปิดบริการให้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภทผ่านระบบ e-Service

  [พร0023.2/ว1623-30มีค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563

  [พร0023.2/ว1508-24มีค63]การพิจารณารับรองวุฒิทางการศึกษา

  [พร0023.2/ว1507-24มีค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

  [พร0023.2/ว1506-24มีค63]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที