• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5015
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.382-29พ.ย54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.381-29พ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.4453-25พ.ย54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.4456-16พ.ย54]การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค้าจ้าง และค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.366-9พ.ย54]การพิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้ง พนักงานครูส่วนตำบล/พนักงานครูเทศบาล
  [พร0037.2/ว.356-2พ.ย54]ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูส่วนตำบล/พนักงานครูเทศบาล
  [พร0037.2/ว.4310-3พ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.4305-1พ.ย54]แนวทางปฏิบัติการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลของต้นสังกัดปัจจุบัน กรณีพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ถูกต้องเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่ต้นสังกัดเดิม
  [พร0037.2/ว.4304-1พ.ย54]แก้ไขคำสั่งรับโอน
  [พร0037.2/ว.4303-1พ.ย54]การจัดโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.4302-1พ.ย54]การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ และค่าเช่าบ้าน
  [พร0037.2/ว.4301-1พ.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ในไตรมาสที่ ๑
  [พร0037.2/ว.355-1พ.ย54]ขอรับคืนเอกสารการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.352-1พ.ย54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.351-28ต.ค54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.349-27ต.ค54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.348-27ต.ย54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.331-18ต.ค54]การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.4066-17ต.ค54]การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.2/ว.4065-17ต.ค54]ข้อหารือค่าเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกรณีขาดราชการ
  [พร0037.2/675-11ต.ค54]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พิเศษ ว 23/2554-14ต.ค54]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล  เรียน นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น)
  [พร0037.2/ ว.4059-12ต.ค54]การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.2/ ว.3967-5ต.ค54]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ ว.3888-5ต.ค54]ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ ในราชกิจจานุเบกษา
  [พร0037.2/ ว.3886-30ก.ย54]การแก้ไขคำสั่งรับโอน
  [พร0037.2/ ว.3885-29ก.ย54]การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(รอบที่ ๓)
  [พร0037.2/ ว.3883-28ก.ย54]การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ ว.3793-28ก.ย54]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
  [พร0037.2/ ว.3792-28ก.ย54]หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข
  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที