• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.245-1ส.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.3049-29ก.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.3048-29ก.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [พร0037.2/ว.239-28ก.ค54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ของ อบต.
  [พร0037.2/ว.238-28ก.ค54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ของ อบต.
  [พร0037.2/ว.237-28ก.ค54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.236-28ก.ค54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.235-27ก.ค54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.234-27ก.ค54]รายงานการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.2861-20ก.ค54]หารือการจ่ายค่าตอบแทน หรือเงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น
  [พร0037.2/ว.2860-20ก.ค54]แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลไม่ถูกต้อง
  [พร0037.2/ว.2859-20ก.ค54]วันสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
  [พร0037.2/ว.2856-19ก.ค54]การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
  [พร0037.2/ว.2854-19ก.ค54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่๗/๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.2711-12ก.ค54]การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบวิทยฐานะ ตามพระราชบัญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.2707-11ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  [พร0037.2/ว.2706-11ก.ค54]แจ้งผลการประเมินข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ รอบสามเดือน)
  [พร0037.2/ว.2699-6ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  [พร0037.2/ว.2696-5ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.2591-5ก.ค54]การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.2/ว.2586-1ก.ค54]หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีโอนพนักงานส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.203-30มิ.ย54]ประชุมซักซ้อมจัดการทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗)ของ อปท.
  [พร0037.2/ว.2585-30มิ.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ในไตรมาศที่ ๔
  [พร0037.2/ว.196-29มิ.ย54]หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ
  [พร0037.2/ว.192-28มิ.ย54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตราพนักงานจ้าง ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ของ อบต.
  [พร0037.2/ว.191-28มิ.ย54]การพิจาณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ของ อบต.
  [พร0037.2/ว.190-28มิ.ย54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.189-28มิ.ย54]รายงานการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.2455-28มิ.ย54]โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.2/ว.188-27มิ.ย54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที