• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4752
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.254-2ก.พ54]ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  [พร0037.2/ว.24-1ก.พ54]รายละเอียดบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน
  [พร 0037.2/ว.253-31ม.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง
  [พร 0037.2/ว.128-27ม.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่ยนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.
  [พร 0037.2/ว.17-24ม.ค54]สรุปมติ ก.อบต.แพร่ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 ม.ค 54
  [พร 0037.2/ว.14-21ม.ค54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 28ธ.ค53
  [พร 0037.2/ว.13-21ม.ค54]สรุปมติ ก.ท.จ.แพร่ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 ม.ค 54
  [พร 0037.2/ว.122-20ม.ค54]การเลื่อนระดับให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ
  [พร 0037.2/ว.120-19ม.ค54]หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.2/ว.119-19ม.ค54]จัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [20 ม.ค 54]ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและจัดการสิ่ง แวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน"
  [พร 0037.2/ว.113-14ม.ค54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)ครั้งที่ 1/2554
  [พร 0037.2/ว.111-14ม.ค54]ชี้แจงการปรับค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร 0037.2/ว.110-14ม.ค54]การปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร 0037.2/ว.02-11ม.ค54]กำชับ อปท.ให้จัดซื้อคุรุภัณฑ์กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  [พร 0037.2/ว.106-10ม.ค54]การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง"ตามรอยพ่อหลวง ร่วมยึดหลักธรรม นำสังคมท้องถิ่นเป็นสุข"
  [พร 0037.2/ว.105-10ม.ค54]เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้ง1/2554
  [พร 0037.2/ว.494-7ม.ค54]ขอความร่วมมือให้ อปท.สำรวจข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์
  [พร 0037.2/ว.5726-7ม.ค54]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
  [พร 0037.2/ว.5723-6ม.ค54]การขอรับการเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง
  [พร 0037.2/ว.5720-5ม.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล
  [พร 0037.2/ว.5718-5ม.ค54]แจ้งกำหนดการส่งผลงานของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น(กรณีเยียวผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2551)
  [พร 0037.2/ว.5599-30ธ.ค53]ประกาศหลักเกณฑ์และเงี่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร 0037.2/ว.489-30ธ.ค53]การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยนแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี(พ.ศ.2552.2555)ของ อบต.
  [พร 0037.2/ว.488-30ธ.ค53]การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยนแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ 2552-2554)ของ อบต.
  [พร 0037.2/ว.481-29ธ.ค53]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั่งที่ 12/2553  28 ธ.ค 53      
  [พร 0037.2/ว.484-29ธ.ค53]สรุปมติการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 12/53 วันที่ 28 ธ.ค 53
  [พร 0037.2/ว.480-29ธ.ค53]รายงานการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 11/53 วันที่ 24 พ.ย 53
  [พร 0037.2/ว.5427-27ธ.ค53]ขอเชิญประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)ครั้งที่12/2553
  [พร 0037.2/ว.5495-24ธ.ค53]การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2554 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที