• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5052
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.2/ว.3731-1ก.ย53]การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
  [พร 0037.2/ว.3151-11ส.ค53]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา รอบแรก)
  [พร 0037.2/ว.3145-5ส.ค53]การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยา)
  [พร 0037.2/ว.2983-5ส.ค53]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร 0037.2/ว.2977-4ส.ค53]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล

  [พร 0037.2/ว.280-4ส.ค53]แจ้งประกาศหลักเกณฑ์โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการ

  [พร 0037.2/ว.2893-30ก.ค53]การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ
  [พร 0037.2/ว.2891-28ก.ค53]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
  [พร 0037.2/ว.2661-20ก.ค53]ผลการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องเพื่อเลือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน ตุลาคม 2551
  [พร 0037.2/ว.2656-19ก.ค53]การสำรวจข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
  [พร 0037.2/ว.263-19ก.ค53]กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งมีความจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.2/ว.260-19ก.ค53]กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาเครือข่าย ก.จังหวัด เรื่องปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข และอนาคตระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  [พร 0037.2/ว.2576-6ก.ค53]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
  [พร 0037.2/ว.2574-5ก.ค53]เทศบาลขอจัดตั้งส่วนราชการระดับ"กอง"
  [พร 0037.2/ว.2568-30มิ.ย53]การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2552-2555) ของ อบต.
  [พร 0037.2/ว.2567-30มิ.ย53]การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2552-2554) ของ อบต.
  [พร 0037.2/ว.2481-30มิ.ย53]การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
  [พร 0037.2/ว.233-30มิ.ย53]ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ คั้งที่ 5/2553
  [พร 0037.2/ว.2469-28มิ.ย53]การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ในตำแหน่งที่ว่าง
  [พร 0037.2/ว.2389-24มิ.ย53]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญงานพิเศษ(กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร.0037.2/ว.2243-11มิ.ย53]เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553
  [พร.0037.2/ว.2234-8มิ.ย53]การเลื่อนระดับกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ
  [พร.0037.2/ว.1972-4มิ.ย53]โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร.0037.2/ว.1974-4มิ.ย53]การปฏิเสธหรือยกเลิกการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามที่ได้ร้องขอ
  [พร.0037.2/ว.1973-4มิ.ย53]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ (ก.ท.จ.แพร่)แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร.0037.2/ว.1971-4มิ.ย53]การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง
  [พร 0037.2/ว.1892-31 พ.ค53]การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
  [20 พ.ค 53]บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.[2552-2554]
  [พร 0037.2/ว.156-12พ.ค53]แนวทางการจัดส่งเอกสารเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาเฉพาะ
  [พร 0037.2/ว.1728-10 พ.ค53]การกำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น การไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง
  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที