• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5052
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว3383-15สค62]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562

  [พร0023.2/ว3309-8สค62]เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 

  [พร0023.2/ว402-6ส.ค.62]ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนารุ่นที่5-7

  [เฉพาะสถอ.เมืองแพร่ สูงเม่นและสอง]

  [พร0023.2/ว10392-5สค62]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว3228-2สค62]การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว3227-2สค62]การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน

  [พร0023.2/ว3208-2สค62]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว3195-1สค62]ขอสำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.2/ว3156-30กค62]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว3152-30ก.ค.62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่4 เดือนกรกฎาคม2562

  [พร0023.2/ว3150-30ก.ค.62]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม2560ส่งผลงานหลังอบรม3เดือน

  [พร0023.2/ว3149-30ก.ค.62]ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดอปท.ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของอปท.

  [พร0023.2/ว3148-30ก.ค.62]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่7/2562

  [พร0023.2/ว3143-30ก.ค.62]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่7/2562

  มติ ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 25 ก.ค. 62

  [พร0023.2/ว3938-24กค62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 62)

  [พร0023.2/ว3069-24กค62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 62)

  มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 24 กค 62

  [พร0023.2/ว367-24กค62]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูพนักงานครู ยื่นประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อเลื่นอวิทยฐานะ ฯ ส่งข้อมูลแบบรายงานให้ทางจังหวัด

  [พร0023.2/ว3063-24กค62]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.2/ว3062-24กค62]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.2/ว3039-22ก.ค.62]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562

  [พร0023.2/ว359-22ก.ค.62]ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส)ของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  [พร0023.2/ว357-19กค62]ครวจสอบผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562

  [พร0023.2/ว2875-10กค62]จัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

  [พร0023.2/ว2831-8กค62]การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวการทุจริตในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/8975-5กค62]แจ้งผลประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2560 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

  [พร0023.2/ว345-5กค62]การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว2738-1กค62]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  (ประกาศที่ 1)

  (ประกาศที่ 2)

  (ประกาศที่ 3)

  [พร0023.2/ว2734-1กค62]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  (ประกาศ ที่ 1)

  (ประกาศ ที่ 2)

  (ประกาศ ที่ 3)

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที