• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว197-14พค63]การตอบแบบสอบถาม โครงการอาหารกลางวันฯ

  [พร0023.3/ว196-14พค63]การกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

  [พร0023.3/ว5674-14พค63]การอนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว2412-14พค63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2411-14พค63]การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

  [พร0023.3/ว2409-14พค63]ขอส่งสำเนาประกาศและแจ้งการเปิดใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่)

  [พร0023.3/ว193-13พค63]การรายงานแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาแลพผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ

  [พร0023.3/ว2370-12พค63]การายงานผลการจัดหาอาหารกลางวัลสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์กา่รแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

  [พร0023.3/ว2368-12พค63]การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2374-12พค63]ซักซ้อมแนวทางการเตรียมการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2367-12พค63]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)(ครั้งที่ 3)

  [พร0023.3/ว2365-12พค63]ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจ มีอายุการใช้งานนานและสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา)

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/144-7พค63]ขอความอนุเคราะห์มอบหมายบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณกรรกมารช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองแพร่

  [พร0023.3/5505-12พค63]ขอความเห็นชอบมอบหมายผู้แทนส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองแพร่

  [พร0023.3/ว2342-8พค63]การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของกา่รแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว2319-7พค63]หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสถานศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลศ เป็นสุานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ฯ

  [พร0023.3/ว2318-7พค63]การแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว2323-7พค63]ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  [พร0023.3/ว2312-7พ.ค.63]การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2563

  [พร0023.3/ว2311-3พ.ค.63]มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ครั้งที่1/2563

  [พร0023.3/ว2273-1พค63]หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว2290-5พค63]มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2262-1พค63]การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณณ์การแพร่ระบาดของโรคติกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว2238-30เมษ63]การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

  [พร0023.3/ว2237-30เมษ63]การรายงานการแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืช

  [พร0023.3/ว2235-30เมษ63]การสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติกู้ภัยโควิด 19

  [พร0023.3/ว181-29เมษ63]ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้คำปรึกษา การประเมินสุขภาพจิต และการรับรู้ดูแลสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว2216-29เมษ63]การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว2202-29เมษ63]ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว2207-29เมษ63]การสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที