• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว179-29เมษ63]ให้รายผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุม โรคโควิด-19

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว2203-29เมษ63]การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว2201-29เมษ63]การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ในระหว่างการเปิดภาคเรียน

  [พร0023.3/ว2197-29เมษ63]ยกเว้นค่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว178-28เมษ63]การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว2194-28เมษ63]ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ

  [พร0023.3/ว2193-28เมษ63]แจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลรายงานสถานการณ์สนับสนุนกองทุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

  [พร0023.3/ว177-27เมษ63]แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูทางไกล

  [พร0023.3/ว2190-28เมษ63]การจัดสรรงบประมมณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี(งวดที่1)

  [พร0023.3/ว2190-28เมษ63]การจัดสรรงบประมมณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี(งวดที่1)

  [พร0023.3/ว174-27เมษ63]การส่งเสริมให้ประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยโควิด-19

  [พร0023.3/ว2167-27เมษ63]ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

  [พร0023.3/ว2166-27เมษ63]การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

  [พร.0023.3/ว2127-24เมษ63]การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...

  [พร0023.3/ว2126-24เมษ63]ซักซ้อมแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  [พร.0023.3/ว2125-24เมษ63]การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว169-24เมษ63]แจกจ่ายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว2124-24เมษ63]ขอขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 บรรลุเป้าหมาย

  [พร0023.3/ว2113-23เมษ63]ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนชุมชนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2099-23เมษ63]แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว2088-22เมษ63]แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

  [พร0023.3/ว2090-22เมษ63]ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว2089-22เมษ63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ

  [พร0023.3/ว2085-22เมษ63]โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.3/ว2056-22เมษ63]ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิณผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว166-22เมษ63]แจ้งจัดทำเอกสารประกอบโครการตามรูปแบบรายการที่กำหนด

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว164-20เมษ63]พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

  [พร0023.3/ว2038-20เมษ63]แนวทางวิธีปฏิบัติการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  [พร0023.3/ว2028-20เมษ63]ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อน

  [พร0023.3/ว2026-20เมษ63]การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

  (ไฟล์แนบ 1)  (ไฟล์แนบ 2)  (ไฟล์แนบ 3)  

  (ไฟล์แนบ 4)  (ไฟล์แนบ 5)  (ไฟล์แนบ 6) 

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที