• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว51-5กพ58]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

  [พร0023.3/ว415-4กพ58]แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

  [พร0023.3/ว417-4กพ58]แจ้ง เรื่องการเพิ่มรายชื่อหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2541

  [พร0023.3/ว416-4กพ58]การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้างหรือปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได่รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2559

  [พร0023.3/ว393-3กพ58]การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก

  พร 0023.3/ว 386 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน

  พร 0023.3/ว 46 จัดส่งหนังสือแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก

  [พร 0023.3/ว 349-29มค58 ]แก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง เพิ่มเติม แบบรายงานข้อมูลกู้เงิน.อปท2558

  แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารเรียนตามแบบของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

  พร  0023.3/ว 267  แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ

  พร 0023.3/ว 266 เร่งรัดรายงานคนพิการตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 

  พร 0023.3/ว 265เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจคำนวนช่วงอายุกับอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพ 

  พร0023.3/ว 37 งบถนนถ่ายโอน ปี 59  

   

  สิ่งที่แนบมา

  พร 0023.3/ว 238 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อทำแผนพัฒนาปี 58

  พร 0023.3/ว 239 แจ้งผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

  พร 0023.3/ว 240 ขอเชิญประชุม O-net ประจำปี 2557     

  เพิ่มเติม  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ

                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        

  พร 0023.3/ว 217   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำไฟฟ้า

  [พร0023.3/924-20มค58]เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก อ.สอง

  [พร0023.3/922-20มค58]เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก อำเภอร้องกวาง

  พร 0023.2/ว 192 แบบสรุปรายงานจำนวนข้าราชการพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว190-19มค58]เร่งรัดการบริหารงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี57-58 ระบบ E-Plan

  พร0023.3/838  แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.ลอง

  [พร0023.3/ว23-19มค58]การจัดทำข้อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2559   

  [พร 0023.3/ว 802 การใช้เงินจ่ายอุดหนุนการสนับสนุนบริหารจัดหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.3/841-16มค58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.เมืองแพร่

  พร 0023.3/ 836 แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.สอง

  พร0023.3/ว15   แจ้งรายชื่อเข้าอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

  พร 0023.3/ว 126 การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

  [พร 0023.3/ว10-12ม.ค.58]สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูง ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558

  พร 0023.3/ว89 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที