• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  พร 0023.3/ว 8  การเปิดระบบข้อมูลสาระสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ( SIS )

  [พร 0023.3/ว 88-9ม.ค.58]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำของสถานธนานุบาล

  พร 0023.3/ว 7 การจัดทำโปรแกรมข้อมูลทางสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์เด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  พร 0023.3/ว 5 สำรวจข้อมูลและกรอกแบบคำขอมีบัตรประจำตัวสาธารณสุข

  พร0023.3/ว 4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๘๘ แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนันสนุนการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติมในอัตราใหม่และจัดสรรงวดที่ ๒

  พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๕๗๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)

  พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๒๒ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาศให้กับองค์การ UNICEF

  พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๒๑ เรื่อง การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๒๐ เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๗๘-๓๐ ธ.ค ๕๘]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ งวดที่ ๒ ( เดือนมกราคม ๒๕๕๘)

  [พร0023.3/ว.4518-25ธ.ค57]แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

  [พร0023.3/ว.418-25ธ.ค57]การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน

  [พร0023.3/ว.417-25ธ.ค57]โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)

  [พร0023.3/ว.4491-24ธ.ค57]ขอความร่วมมือในการจัดการประกวดร้องเพลง"มนต์เพลงรักนักปกครองท้องถิ่น ท้องที่"

  [พร0023.3/20113-22ธ.ค57]การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรียน นายอำเภอวังชิ้น

  [พร0023.3/20110-22ธ.ค57]การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรียน นายอำเภอสูงเม่น

  [พร0023.3/20109-22ธ.ค57]การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรียน นายอำเภอลอง

  [พร0023.3/ว.4397-16ธ.ค57]แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

  [พร0023.3/ว.4392-16ธ.ค57]การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์(LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร0023.3/ว.4409-17ธ.ค57]การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอนและปรับปรุงซ่อมแซมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

  [พร0023.3/19742-15ธ.ค57]การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

  [พร0023.3/ว.411-15ธ.ค57]การมอบทุนแก่นักเรีบนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ขององค์การสหสากลวิทยาลัย

  [พร0023.3/ว.4363-15ธ.ค57]การป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว.4362-15ธ.ค57]มติสมัชชสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินทางและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

  [พร0023.3/ว.4359-15ธ.ค57]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environment Health Accreditation : EHA)

  [พร0023.3/ว.4358-15ธ.ค57]โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่งนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร0023.3/ว.407-12ธ.ค57]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกแก่คนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๗

  [พร0023.3/ว.4331-12ธ.ค57]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร0023.3/ว.4330-12ธ.ค57]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(กรณีราคาทองคำผันผวน)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที