• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5041
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2025-20เมษ63]ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว2005-17เมษ63]การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/130-17เมษ63]แจ้งนายก ทต.ป่าแมตเข้าร่วมประชุม(เฉพาะ สถ.อ.เมือง)

  [พร0023.3/ว1998-17เมษ63]ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1997-17เมษ63]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุหเฉินในระดับท้องถิ่น

  [พร0023.3/4646-17เมษ63]แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว160-16เมษ63]จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม โครงการแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยความเดือดร้อน จากพายุ โพดุล และ ดีเปรสชัน คาจิกิ

  [พร0023.3/ว1984-16เมษ63]การขยายเวลาการดำเนินการโึครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)

  [พร0023.3./ว1968-15เมษ63]การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1975-15เมษ63]ขอส่งระเบียบกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ี 19/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

  [พร0023.3/ว1973-15เมษ63]การรายงานข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/4534-15เมษ63]ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [พร0023.3/ว1955-14เมษ63]การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว1953-14เมษ63]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบปรพมาณของวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว1951-14เมษ63]การจัดการมูลฝอยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว1933-14เมษ63]สรุปผลการประชุมคณะกรรมากรอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2

  [พร0023.3/ว156-14เมษ63]แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลาง(info)ให้เข้าไปบันทึกให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 เมษายน 63

  [พร0023.3/ว1917-13เมษ63]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัย

  [พร0023.3/ว1916-13เมษ63]ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยรุ่นที่ 2

  [พร0023.3/ว1895-10เมษ63]ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2562 ไปพลางก่อน สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63(แก้ไข)

  [พร0023.3/ว1911-13เมษ63]การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1897-10เมษ63]การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1894-10เมษ63]โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020

  [พร0023.3/ว1891-10เมษ63]มาตรการช่วสยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว162-10เมษ63]กำชับการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1875-10เมษ63]การให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/4261-9เมษ63]แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว1858-9เมษ63]การเฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

  [พร0023.3/ว1848-9เมษ63]ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว1839-9เมษ63]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที