• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/17404-10พ.ย57]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ

  [พร0023.3/ว.3844-10พ.ย57]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานชุมนุนลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐

  [พร0023.3/ว.3821-7พ.ย57]การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว.3816-7พ.ย57]มาตรการในการศึกษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

  [พร0023.3/ว.3813-7พ.ย57]ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน

  [พร0023.3/ว.376-6พ.ย57]ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.3784-4พ.ย57]การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

  [พร0023.3/ว.375-5พ.ย57]การจัดทำคู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษา

  [พร0023.3/ว.374-5พ.ย57]โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

  [พร0023.3/ว.372-3พ.ย57]สำรวจความต้องการอาคารเรียน คุรุภัณฑ์การศึกษาฯ

  [พร0023.3/552-3พ.ย57]รายงานการจัดตั้งสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาล อบต.ไทรย้อย) ถึง ท้องถิ่น อ.เด่นชัย

  [พร0023.3/ว.371-30ต.ค57]ดำเนินการสรุปงบหน้าการประมาณการรายรับฯ

  [พร0023.3/ว.367-29ต.ค57]โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

   

  [พร0023.3/ว.3652-29ต.ค57]การแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  [พร0023.3/ว.3671-30ต.ค57]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๒

  [พร0023.3/ว.366-28ต.ค57]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 58

  [พร0023.3/ว.3649-29ต.ค57]การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศฯ

  [พร0023.3/ว.365-27ต.ค57]ขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินการของเทศบาลต้นแบบด้าน คบส.ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๕๗

  [พร0023.3/ว.3617-27ต.ค57]การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้ยงต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.

  [พร0023.3/ว.3646-28ต.ค57]ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

  [พร0023.3/ว.3623-28ต.ค57]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.3/ว.3592-24ต.ค57]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยหนาว

  [พร0023.3/ว.3561-22ต.ค57]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ

  [พร0023.3/ว.3560-22ต.ค57]กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

  [พร0023.3/16288-22ต.ค57]ขอเชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

  [พร0023.3/ว.360-21ต.ค57]สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท.ที่มีวุฒิ ป.ตรีพยาบาล

  แบบฟอร์ม เสนอโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗

  1.แบบฟอร์มโครงการ จ.แพร่

  2.สรุปงบหน้า จ.แพร่  อปท.ละ 1 ล้าน ปี 57

  [พร0023.3/ว3531-21ต.ค57]การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.3/16154-20ต.ค57]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่าสิบล้านบาทฯ เรียน นายก อบจ.แพร่

  [พร0023.3/356-20ต.ค57]โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที