• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว.370-14ต.ค56]ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน

  [พร0023.3/ว.3796-11ต.ค56]คำแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม

  [พร0023.3/ว.3785-11ต.ค56]ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด(ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง)ปี ๒๕๕๖/๕๗

  [พร0023.3/ว.3776-11ต.ค56]ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗

  [พร0023.3/ว.3766-10ต.ค56]แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็กพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  [พร0023.3/ว.3765-10ต.ค56]การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.3/ว.3753-9ต.ค56]ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.3752-9ต.ค56]รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต

  [พร0023.3/ว.3751-9ต.ค56]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองคำผันผวน)

  [พร0023.3/ว.3750-9ต.ค56]การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เอกสารเพิ่มเติม แบบรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.3/ว.3749-9ต.ค56]แจ้งจัดงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

  เอกสารเพิ่มเติม

  1.แบบรายงานจำนวนผู้สูงอายุซึ่งได้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพสูงอายุ

  2.แบบรายงานจำนวนผู้พิการซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ

  [พร0023.3/ว.366-8ต.ค56]แบบสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ผ่านการอบรม

  [พร0023.3/ว.365-8ต.ค56]พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายในส่วนของเงินประกันสังคมฯ

  [พร0023.3/ว.3721-8ต.ค56]การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี

  [พร0023.3/ว.387-7ต.ค56]โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)

  [พร0023.3/ว.3709-7ต.ค56]ประกาศสนับสนุน"โครงการส่งเสริมวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอาชีพ"

  [พร0023.3/ว.363-4ต.ค56]เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว.357-1ต.ค56]เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา"

  [พร0023.3/ว.3558-25ก.ย56]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว.3560-25ก.ย56]การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว.344-23ก.ย56]การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

  [พร0023.3/ว.3499-20ก.ย56]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"อปท. เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย"

  [พร0023.3/ว.343-19ก.ย56]การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส เป็นกรณีพิเศษ

  [พร0023.3/ว.3467-18ก.ย56]การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง

  [พร0023.3/ว.3452-18ก.ย56]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.329-13ก.ย56]โครงการ"ทุนสร้างคน สร้างบันฑิต รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๗"

  [พร0023.3/ว.328-13ก.ย56]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(Learning Disabilities : LD)

  [พร0023.3/ว.327-13ก.ย56]ตอบข้อหารือโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนในเขตฯ

  [พร0023.3/ว.326-13ก.ย56]รวบรวมและสำเนาบันทึกความเข้าใจ

  [พร0023.3/ว.3400-12ก.ย56]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที