• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5070
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว.3380-12ก.ย56]แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้

  [พร0023.3/ว.3376-12ก.ย56]การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว.3375-12ก.ย56]การรายงานผลความสำเร็จคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖"ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"

  [พร0023.3/ว.3374-12ก.ย56]การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ครั้งที่ ๑

  [พร0023.3/ว.3373-12ก.ย56]ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแหน่งชาติจากนายกเทศมนตรี ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง

  [พร0023.3/ว.324-11ก.ย56]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองคำผันผวน)

  [พร0023.3/ว.3312-10ก.ย56]การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.3/ว.3310-10ก.ย56]การประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ

  [พร0023.3/ว.3309-10ก.ย56]หารือการถ่ายโอนภารกิจปศุสัตว์ตำบล(ปศต.)ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.3/ว.321-10ก.ย56]ประกาศรายชื่อพนักงานพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปี

  [พร0023.3/ว.3299-9ก.ย56]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

  [พร0023.3/ว.3296-9ก.ย56]หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีระยะเวลาการเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ

  [พร0023.3/ว.3300-9ก.ย56]การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๖ รายได้ครัวเรือน(ทั่วประเทศ)เพิ่มขึ้น เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้

  [พร0023.3/ว.3294-9ก.ย56]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง"การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

  [มท 0711.3/ว.8982-6ก.ย56]เชิญท้องถิ่นอำเภอร่วมประชุมผังเมือง

  [พร0023.3/ว.3236-4ก.ย56]การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)

  [พร0023.3/17907-3ก.ย56]โครงการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บแล็ต)โรงดรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.3228-3ก.ย56]โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  [พร0023.3/ว.3190-30ส.ค56]ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [30ส.ค56]เอกสารบรรยายอบรมโครงการศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา วันที่ 27 ส.ค 56

  1.วิทยากรชลประทานแพร่

  2.วิทยากรทางหลวงชนบท จ.แพร่

  [พร0023.3/ว.3159-29ส.ค56]โครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.301-29ส.ค56]โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.

  [พร0023.3/ว.300-29ส.ค56]กำหนดส่งเอกสารโครงการเชิงประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจ(หมวดเงินอุดหนุน)

  [พร0023.3/ว.299-27ส.ค56]การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๕

  [พร0023.3/ว.298-27ส.ค56]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.295-26ส.ค56]การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.3115-23ส.ค56]การซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

  [พร0023.3/ว.291-20ส.ค56]ส่งหนังสือ คู่มือ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.

  [พร0023.3/ว.3022-16ส.ค56]การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว.16739-14ส.ค56]การตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที