• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1629-30มีค63]แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไว้รัส โคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว1628-30มีค63]การสนับสนุนการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว136-27มีค63]แจ้งสำรวจการดำเนินงานโครงการงบกลาง

  (สื่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1609-27มีค63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน(ฉบับที่ 2) 2563

  [พร0023.3/ว135-26มีค63]เร่งรัดการบันทึกข้อมูล ความคืบหน้าเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร0023.3/ว1589-27มีค63]การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว51-3กพ63]จัดส่งหนังสือ 3RS และหนังสือสรุปรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี2562

  [พร0023.3/ว1545-25มีค63]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปรงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว1543-25มีค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

  [พร0023.3/ว1526-24มีค63]การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว130-24มีค63]มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ จังหวัดแพร่

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1525-24มีค63]ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

  [พร0023.3/ว1522-24มีค63]การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1477-23มีค63]การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว1481-23มีค63]การทำความสะอาด Big cleaning Day สถานที่สาธารณะหรือจุดเสี่ยงที่มีคนเข้าใช้จำนวนมาก

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1480-23มีค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

  [พร0023.3/ว1475-23มีค63]ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถาธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1468-23มีค63]การรายงานผลการนำหลักสูตรด้านการทุจริตศึกษาไปปรับในการจัดการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว127-23มีค63]ขอเลื่อนกิจกรรมอบรมของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 7 โครงการ

  [พร0023.3/ว126-23มีค63]ขอส่งรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด

  [พร0023.3/ว1464-20มีค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว125-20มีค63]การดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่

  [พร0023.3/ว1456-20มีค63]การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1451-20มีค63]การเก็บค่าตอบแทนรายปีล่วงล้ำลำน้ำ

  [พร0023.3/ว1448-20มีค63]เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

  [พร0023.3/ว124-20มีค63]การเตรียมการป้องกัน การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว123-20มีค63]ประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว1445-20มีค63]ขอให้ตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (ไฟล์บแนบเพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว1422-19มีค63]ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและจำนวนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1416-19มีค63]ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือพื่นที่ระบาดต้อเนื่อง กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที