• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5051
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1414-19มีค63]แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว121-18มีค63]งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1375-17มีค63]แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว120-17มีค63]การตัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว1349-16มีค63]การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว118-16มีค63]การเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย ปรการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว1316-13มีค63]การอบรม LPA ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว1323-16มีค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว1320-13มีค63]การติดตามและเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว1309-13มีค63]การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว1318-13มีค63]แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

  [พร0023.3/ว1317-13มีค63]แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ทต และ อบต)แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1321-13มีค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว115-13มีค63]แจ้ง อปท.บางแห่งยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

  [พร0023.3/ว1308-13มีค63]ซักซ้อมแนวทางการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว3228-13มีค63]ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว1289-12มีค63]การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน(GPAX)6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปรการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว1282-12มีค63]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF ประจำปี 2563

  [พร0032/ว1193-6มีค63]แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่

  [พร0032/ว1207-9มีค63]แจ้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่

  [พร0023.3/90-11มีค63]ขอความอนุเคราะห์ อบต.น้ำรัด เข้าร่วมจัดนิทรรศจังหวัดแพร่ ปลอดภาชนะโฟม ลดถุงใช้พลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสมฯ

  [พร0023.3/ว111-11มีค63]แจ้ง อปท.รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรในงานวันท้องถิ่นไทย

  [พร0023.3/ว1266-11มีค63]ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว110-11มีค63]ขอความร่วมมือ ร่วมตรวจสอบแหล่งมลพิษ

  [พร0023.3/ว1259-11มีค63]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นทราบเพื่อเข้าร่วมการประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อ เพื่อเดิน-จักรยาน ณ เทศบาลนครพิษณุโลก

  [พร0023.3/ว109-10มีค63]คู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1243-10มีค63]แนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2563

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว107-10มีค63]แจ้งให้ลงระบบข้อมูลกลางของ อปท.(info)ให้แล้วเสร็จภายใน 14 มีค 63

  [พร0023.3/ว1229-9มีค63]การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร0023.3/ว1231-9มีค63]แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่องวันที่ 3 มีนาคม 2563

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที