• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.4571-4ต.ค55]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4567-3ต.ค55]โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4566-3ต.ค55]ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
  [พร0037.3/ว.4565-3ต.ค55]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4549-1ต.ค55]การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
  [พร0037.3/ว.4532-28ก.ย55] แจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๕
  [พร0037.3/ว.4531-28ก.ย55] การดำเนินงามตามกฎหมายซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
  [พร0037.3/ว.4512-28ก.ย55]ผลการเลือกผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.3/ว.4510-28ก.ย55]ผลการเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเทศบาลนคร เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.3/ว.394-26ก.ย55]การดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4492-26ก.ย55]การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า
  [พร0037.3/ว.393-26ก.ย55]ขอส่งคู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4455-25ก.ย55]การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานของสถานธนานุบาล(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4453-25ก.ย55]หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4429-21ก.ย55]ข้อสั่งการของรองนายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
  [พร0037.3/ว.4423-21ก.ย55]มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์
  [พร0037.3/ว.4422-21ก.ย55]การวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ระยะที่ ๒
  [พร0037.3/ว.390-20ก.ย55]สำรวจครูผู้ดูแลเด็กฯ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมโครงการอบรม
  [พร0037.3/ว.387-20ก.ย55]การผลิตของที่ระลึกเพื่อหารรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4397-19ก.ย55]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4375-18ก.ย55] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)และก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
  [พร0037.3/ว.381-18ก.ย55]แจ้งผลการประเมิน โครงการเมืองแพร่น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด
  [พร0037.3/ว.4368-18ก.ย55]การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม
  เลขวิทยุสื่อสาร[พร0037.3/ว.92-17ก.ย55]การจัดสรรพิจารณากรณีครูผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.3/ว.4358-17ก.ย55]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ และการประชุมวิชาการ
  [พร0037.3/ว.4356-17ก.ย55]กฏกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้
  [พร0037.3/ว.4355-17ก.ย55]การแข่งขั้นน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.4354-17ก.ย55]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสรา้งและบำรุงถนน
  [พร0037.3/ว.4316-14ก.ย55]แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
  [พร0037.3/ว.4313-14ก.ย55]โครงการประกวดนิทานคุณธรรมของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที