• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.371-12ก.ย55]การดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4253-10ก.ย55]ผลการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.
  [พร0037.3/ว.4251-10ก.ย55]การกู้เงินเทศบาลเเละเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.4215-7ก.ย55]การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดีเด่นศรีตำบล
  [พร0037.3/ว.366-6ก.ย55]พัฒนาข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  [พร0037.3/ว.4209-6ก.ย55]การจัดกิจกรรม"วัดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (World Rabbies Day) ปี พ.ศ.๒๕๕๕"
  [พร0037.3/15317-6ก.ย55]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.364-5ก.ย55]การดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.362-5ก.ย55]สรุปผลการดำเนินงานด้านเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เอกสารเพิ่มเติม  คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.4164-5ก.ย55]โครงการพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4148-4ก.ย55]ประชาสัมพันธ์รายงานการสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
  [พร0037.3/ว.4116-31ส.ค55]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4118-31ส.ค55]ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง "รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย"
  [พร0037.3/ว.357-30ส.ค55]สำรวจข้อมูลโครงการอาสาสมัครขององค์การ JICA
  [พร0037.3/ว.354-30ส.ค55]แบบรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4054-23ส.ค55]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4012-24ส.ค55]ขอความร่วมมือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล
  [พร0037.3/ว.4009-24ส.ค55]รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4003-24ส.ค55]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.3983-23ส.ค55]การจัดงานชุมนุนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.343-22ส.ค55]การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  [พร0037.3/ว.3961-22ส.ค55]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.341-21ส.ค55]การเปิดช่องทางให้บริการต่างๆผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th
  [พร0037.3/ว.340-21ส.ค55]การจัดประกวดเมืองเพื่อชิงรางวัล
  [พร0037.3/ว.3921-20ส.ค55]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ และการประชุมวิชาการ
  [พร0037.3/ว.3917-20ส.ค55]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.3916-20ส.ค55]การจัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพานิชย์
  [พร0037.3/ว.3914-20ส.ค55]การปิดบัญชีประกอบงบกำไรขาดทุนและงบดุลของสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.3913-20ส.ค55]การขออนุมัติยืมเงินทุนดำเนินการ
  [พร0037.3/ว.3908-20ส.ค55]โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที