• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.2689-6มิ.ย55]ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๕(อปท.๑)
  [พร0037.3/ว.2689-6มิ.ย55]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.221-6มิ.ย55]ขอเชิญประชุม
  [พร0037.3/ว.2662-5มิ.ย55]ขอแจ้งรายชื่อหน่วยงานนำร่องในการดำเนินงานโครงการเมื่องแพร่น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด
  [พร0037.3/ว.220-31พ.ค55]ชี้แจงเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2630-31พ.ค55]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
  [พร0037.3/ว.2625-31พ.ค55]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2597-31พ.ค55]สำรวจข้มูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2595-31พ.ค55]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2594-31พ.ค55]การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕(๑ เมษายน ๒๕๕๕)
  [พร0037.3/ว.2566-29พ.ค55]การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น"
  [พร0037.3/ว.209-28พ.ค55]การตรวจประเมินราชการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.206-28พ.ค55]เอกสารเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
  [พร0037.3/ว.2525-28พ.ค55]เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑ )
  [พร0037.3/ว.2514-24พ.ค55]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก
  [พร0037.3/ว.2500-24พ.ค55]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2499-24พ.ค55]แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2498-24พ.ค55]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.199-23พ.ค55]การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
  [พร0037.2/ว.2477-23พ.ค55]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2477-23พ.ค55]การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.2476-23พ.ค55]หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และรูปแบบ เกี่ยวกับการใช้สิทธิและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหลังพันจากการเป็นพนักงานสถาธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.198-23พ.ค55]แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)
  [พร0037.3/ว.2467-23พ.ค55]การสนับสนุนการดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒"ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
  [พร0037.3/ว.2466-23พ.ค55]การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการบริหารกิจการเมืองที่ดีด้วยกระบวนการแผนชุมชน
  [พร0037.3/ว.197-22พ.ค55]ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อ"หนึ่งแสนครูดี"
  [พร0037.3/ว.196-22พ.ค55]ประชาสัมพันธ์โครงการทูรปลูกปัญญา
  [พร0037.3/ว.2443-22พ.ค55]ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Domestic Wastewater Treatmenat Techriques
  [พร0037.3/ว.2421-21พ.ค55]การแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.195-21พ.ค55]เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที