• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.11730-30มี.ค55]โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [พร0037.3/ว.1729-30มี.ค55]การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.1582-26มี.ค55]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล
  [พร0037.3/ว.1688-30มี.ค55]ยกเลิกขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.140-30มี.ค55]สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอน ชั้น ป.๑ ปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.139-30มี.ค55]การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  [พร0037.3/ว.1688-30มี.ค55]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.5645-30มี.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.1663-29มี.ค55]การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
  [พร0037.3/ว.5470-28มี.ค55]โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [พร0037.3/ว.135-28ม.ค54]โครงการสร้างศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1611-27มี.ค55]การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1609-27มี.ค55]การปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.1596-26มี.ค55]การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1595-26มี.ค55] โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
  [พร0037.3/ว.1581-26มี.ค55]การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตะหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย
  [พร0037.3/ว.133-23มี.ค55]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมวกควันในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.3/ว.131-23มี.ค55]รายงานการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สมารถดาวน์โหลด แผนการดำเนินงานได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.130-22มี.ค55]ของบประมาณในเรื่องการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลด แบบสำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.1519-21มี.ค55]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งใหม่(องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1512-21มี.ค55]โคงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1477-19มี.ค55]การกำหนดชื่อตำแหน่งและชื่อย่อในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1476-19มี.ค55]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัด อปท.หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1475-19มี.ค55]การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1459-16มี.ค55]สารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์)เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1450-16มี.ค55]โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1437-15มี.ค55]จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื่นที่จังหวัดภาคเหนือ
  [พร0037.3/ว.1426-15มี.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.124-15มี.ค55]เลื่อนกำหนดการจัดส่งเอกสารโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.123-15มี.ค55]งบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน(flagship)
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที