• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1202-6มี63]การขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว1200-6มีค63]ขอแจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

  [พร0023.3/ว1173-5มีค63]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมจัดทำและบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว104-5มีค63]รายงานผลการดำเนินการ COVID-19

  (ไฟล์แนบ เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1156-4มีค63]การเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

  [พร0023.3/ว1155-4มีค63]แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(2559 - 2563)

  [พร0023.3/ว103-4มีค63]แจ้ง ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกไปก่อน

  [พร0023.3/ว101-4มีค63]ให้ทางอำเภอเร่งรัดรวบรวมข้อมูลเทศบาล-อบต.ในพื้นที่ เรื่้องสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุฯ

  [พร0023.3/ว5017-26พย62]ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  [พร0023.3/ว1100-2มีค63]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

  [พร0023.3/ว1108-2มีค63]แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ

  [พร0023.3/ว92-27กพ63]เชิญชวนให้สถานศึกษาสังกัด อปท.เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ

  [พร0023.3/ว93-28กพ63]โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

  [พร0023.3/ว1087-28กพ63]โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

  [พร0023.3/72-28กพ63]จัดอบรมครูระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพฯ ประจำปี 2563(เฉพาะเทศบาลเมืองแพร่)

  [พร0023.3/ว1062-27กพ63]ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค

  [พร0023.3/ว1057-27กพ63]สรุปสาระสำคัญของกฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  [พร0023.3/ว1055-27กพ63]การประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง(แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว1052-27กพ63]การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

  [พร0023.3/ว88-26กพ63]ให้ส่งคืนงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว89-26กพ63]มาตรการปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญการบริหารจัดการขยะ

  [พร0023.3/ว1028-26กพ63]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว87-26กพ63]ซักซ้อมกำหนดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว86-26กพ63]แจ้งสถานศึกษาสังกัด อปท.ดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้แล้วเสร็จ

  [พร0023.3/ว1013-25กพ63]การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)

  [พร0023.3/ว83-25กพ63]ดำเนินการโครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563

  [พร0023.3/ว78-25กพ63]การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯปี 2563

  [พร0023.3/ว980-24กพ63]ซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

  [พร0023.3/ว978-24กพ63]การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

  [พร0023.3/ว977-24กพ63]รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)ประจำปีงบประมาณ 2562

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที