• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.4297-31ต.ค54]แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖
  [พร0037.3/ว.4299-1พ.ย54]การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  [พร0037.3/ว.4296-28ต.ค54]โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.4295-28ต.ค54]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน(เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔)  สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบเสนอขอปรับเกลี่ยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.4229-28ต.ค54]การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
  [พร0037.3/ว.4230-28ต.ค54]รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่๑/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.4224-26ต.ค54]จัดตั้งศูนย์ธารน้ำใจจากพี่น้องชาวแพร่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4223-25ต.ค54]การป้องกันอุทกภัย
  [พร0037.3/ว.4222-25ต.ค54]การสำรวจภาวะค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.4221-25ต.ค54]การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แก่ ศปภ.เป็นกรณีเร่งด่วน
  [พร0037.3/ว.4220-25ต.ค54]การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
  [พร0037.3/ว.4218-25ต.ค54]การประเมินผลการบังคับใช้กฏหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.343-25ต.ค54]เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.341-21ต.ค54]ปรับรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ๗ รูปแบบ
  [พร0037.3/ว.4217-21ต.ค54]ขอความร่วมมือการดำเนินมาตรการป้องการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ที่มีความจำเพาะและเข้มข้นเป็นพิเศษ
  [พร0037.3/ว.339-19ต.ค54]การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล
  [พร0037.3/ว.4070-19ต.ค54]สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ ๓ ปี ที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4069-19ต.ค54]การกำหนดนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
  [พร0037.3/ว.4060-12ต.ค54]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.328-12ต.ค54]ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ O-NET,GAT,PATและจัดสอบอื่นๆ
  [พร0037.3/ว.168-11ต.ค54]แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้น
  [พร0037.3/ว.4056-11ต.ค54]ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4055-11ต.ค54]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.327-10ต.ค54]การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4054-7ต.ค54]แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และสำหรับสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ     สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี้
                   
  [พร0037.3/ว.4053-7ต.ค54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ว่าด้วยการติดต่อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.325-7ต.ค54]รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
  [พร0037.3/ว.3968-6ต.ค54]การติดตามผลงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  [พร0037.3/ว.3965-5ต.ค54]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและระเบียนทรัพย์สิน(LTAX ๓๐๐๐)
  [พร0037.3/ว.3964-5ต.ค54]กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที