• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.278-29ส.ค54]การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕"ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
  [พร0037.3/ว.277-29ส.ค54]การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.274-25ส.ค54]การเสนอขอรับความเห็นชอบในการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
  [พร0037.3/ว.3378-25ส.ค54]การจัดทำ(ร่าง)กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3377-24ส.ค54]การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.3375-23ส.ค54]การคัดเลือกเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
  [พร0037.3/ว.265-22ส.ค54]จัดทำแบบรายงานตามแผนนโยบายด้านการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.264-22ส.ค54]การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
  [15 ส.ค 54]ประกาศ ทต.สวนเขื่อน เรื่อง สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
  [พร0037.3/ว.262-19ส.ค54]สมัครรับทุนการศึกษาวิชาวิทยาศตร์หรือคณิตศาสตร์
  [พร0037.3/ว.260-19ส.ค54]สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของเทศบาลและอบต.
  [พร0037.3/ว.3366-19ส.ค54]ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูล ตามแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการทางสังคมบนพื้นที่สูง(Highland Model)
  [พร0037.3/ว.3364-19ส.ค54]การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  [พร0037.3/ว.3363-18ส.ค54]ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียีปต์
  [พร0037.3/ว.3362-18ส.ค54]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารงานประปาท้องถิ่นฯ รุ่นที่ ๓ และขอชี้แจงการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรฝึกอบรมฯ
  [พร0037.3/ว.3361-18ส.ค54]การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.258-18ส.ค54]ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
  [พร0037.3/ว.256-17ส.ค54]รายงานแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จังหวัดแพร่ แบบรายงานแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถดาวโหลดได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.3271-15ส.ค54]การปิดบัญชีประกอบงบกำไรขาดทุนและงบดุลของสถานธนานุบาล

  [พร0037.3/ว.3268-11ส.ค54]การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  [พร0037.3/ว.3176-10ส.ค54]การเตรีมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นติ่ง
  [พร0037.3/ว.253-10ส.ค54]ยกเลิกการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  [พร0037.3/ว.251-9ส.ค54]โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน
  [พร0037.3/ว.3172-9ส.ค54]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)
  [พร0037.3/ว.3165-9ส.ค54]โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพพนักงานสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.3164-9ส.ค54]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๓
  [พร0037.3/ว.3163-9ส.ค54]ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ
  [พร0037.3/ว.3133-9ส.ค54]ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3130-4ส.ค54]ขอความร่วมมือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3129-4ส.ค54]การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกรณีมีการเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที