• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.248-4ส.ค54]จัดประชุมสัมมนา"ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย"
  [พร0037.3/ว.3127-3ส.ค54]โครงการสัมมนาหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.3056-3ส.ค54]ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการในงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔"
  [พร0037.3/ว.3051-1ส.ค54]โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  [พร0037.3/ว.244-29ก.ค54]สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์
  [พร0037.3/ว.2956-29ก.ค54]ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กประถมวัยของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2955-29ก.ค54]ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2954-29ก.ค54]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
  [พร0037.3/ว.242-28ก.ค54]ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2948-27ก.ค54]ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.231-26ก.ค54]การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕"ร้อยละของเทศบาลตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
  [พร0037.3/ว.228-25ก.ค54]ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประกวดผลงานดีเด่น/นวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในจังหวัดแพร่
  [พร0037.3/ว.2943-22ก.ค54]ขอความร่วมมือในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
  [พร0037.3/ว.221-21ก.ค54]โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C)
  [พร0037.3/ว.2864-20ก.ค54]ทุนฝึกอบรมหลักสูตร"Desing,Operation and Management of Decentralized Wastewater Treatment Systems"
  [พร0037.3/ว.2863-20ก.ค54]การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.220-20ก.ค54]โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูผู้นำสุขภาพครูใน ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ระยะที่ ๒)
  [พร0037.3/ว.218-20ก.ค54]จัดทำหนังสือ"(คู่มือการใช้งาน User Manual ของระบบ e-plan)"
  [พร0037.3/ว.2862-20ก.ค54]ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2858-20ก.ค54]การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.2857-20ก.ค54]แนวทางเตรียมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสภาวะอุทกภัย
  [พร0037.3/ว.217-19ก.ค54]แบบรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(2555-2557)ขององค์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่
  [พร0037.3/ว.2855-19ก.ค54]เชิญชวนบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.2853-19ก.ค54]โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2852-19ก.ค54]ขอความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
  [พร0037.3/ว.2850-14ก.ค54]การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา
  [พร0037.3/ว.2849-14ก.ค54]กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
  [พร0037.3/ว.2848-14ก.ค54]การจัดการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒
  [พร0037.3/ว.2845-14ก.ค54]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2846-14ก.ค54]การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีประสิทธิ์ภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที