• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.2451-24มิ.ย54]ทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยเทคนิคและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2450-24มิ.ย54]การจัดทำแผนการจัดตั้งกองลูกเสือโรงเรียน และจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2358-24มิ.ย54]การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม
  [มท0891.4/ว.1128-24มิ.ย54]แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ อปท.สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารสวัสดี OTOP
  [พร0037.3/ว.185-24มิ.ย54]แจ้งการจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2355-20มิ.ย54]ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
  [พร0037.3/ว.2354-20มิ.ย54]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
  [พร0037.3/ว.2353-20มิ.ย54]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบที่ ๒)
  [พร0037.3/ว.2347-17มิ.ย54]การตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.2345-17มิ.ย54]โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2344-17มิ.ย54]บทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑
  [พร0037.3/ว.174-16มิ.ย54]การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.172-15มิ.ย54]การตรวจสอบความพร้อมของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔   แบบตรวจสอบความพร้อมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.2342-15มิ.ย54]สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน
  [พร0037.3/ว.2198-14มิ.ย54]โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมนาวาจา"
  [พร0037.3/ว.2197-14มิ.ย54]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.169-14มิ.ย54]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งศูนย์สอบ O-NET ช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.168-14มิ.ย54]คณะกรรมการกระจายอำนาจให้ อปท.ให้จัดพิมพ์หนังสือ"รายงานประจำปี ๒๕๕๓"
  [พร0037.3/ว.167-13มิ.ย54]แจ้งให้ อปท.เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนิการกรอกข้อมูลประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. รอบที่ ๒
  [พร0037.3/ว.2195-10มิ.ย54]การแสดงข้อความหรือเอกสารเพื่อยืนยันเข้าอบรม
  [พร0037.3/ว.2194-10มิ.ย54]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2192-10มิ.ย54]ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑
  [พร0037.3/ว.2190-10มิ.ย54]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสารสนเทศการสื่อสารและวีดีทัศน์"
  [พร0037.3/ว.2187-9มิ.ย54]การรับผลไม้ปลายทางนอกแหล่งผลผลิตในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2181-8มิ.ย54]ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับองค์การ JICA หลักสูตร Environmental lmpact Assessment
  [พร0037.3/ว.166-8มิ.ย54]ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2180-7มิ.ย54]ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2071-6มิ.ย54]โครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนฯเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   เอาสารเพิ่มเติมมีดังนี้
  1.สิ่งที่ส่งมาด้วย ไฟล์หนังสือสั่งประกวดจัดการน้ำ สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี้
  2.ไฟล์หนังสือ คู่มือและแบบฟอร์มโครงการจัดการน้ำ สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.165-6มิ.ย54]การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานุบาล ประจำปี ๒๕๕๓
  [พร0037.3/ว.163-3มิ.ย54]การตอบข้อหารือการจัดเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที