• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.160-3มิ.ย54]การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ระยะที่ ๒)และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2068-2มิ.ย54]การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕"ร้อยละของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
  [พร0037.3/ว.2067-2มิ.ย54]แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.2066-2มิ.ย54]การประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้
  1.CoreTeam54_แบบ1  คลิกที่นี้
  2.CoreTeam54_แบบ2  คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.2064-2มิ.ย54]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ
  [พร0037.3/ว.2063-2มิ.ย54]โครงการประชุมใหญ่ผู้บริหารและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.156-1มิ.ย54]สำรวจจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ทุกสังกัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.155-1มิ.ย54]จัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูลชุมชนและกรรมการชุมชน สามารถดาวน์โหลด แบบสำรวจข้อมูลชุมชนและคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.2057-27พ.ค54]ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางสนับสนุนจังหวัดตามแผนปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2056-27พ.ค54]แจ้งผลการขออนุมัติให้เทศบาลกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.2055-26พ.ค54]ขอความร่วมมือในการมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีเจตคติอย่างสร้างสรรค์ต่อผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและอยู่ในสภาวะยากลำบาก
  [พร0037.3/ว.2054-26พ.ค54]การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบันฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๕ รุ่นที่ ๖  และรุ่นที่ ๖/1
  [พร0037.3/ว.2053-26พ.ค54]ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.2051-26พ.ค54]โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
  [พร0037.3/ว.130-18พ.ค54]ตอบแบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   แบบสอบถามสามารถดาวน์โหลดได้  คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.1928-20พ.ค54]การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1927-20พ.ค54]่ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.133-20พ.ค54]ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.132-19พ.ค54]เครือข่ายข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ
  [พร0037.3/ว.1925-19พ.ค54]การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
  [พร0037.3/ว.1924-18พ.ค54]ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1923-18พ.ค54]ขอความอนุเคราะห์ประสานงานในการเข้าสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่
  [พร0037.3/ว.1922-18พ.ค54]ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1921-18พ.ค54]การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1872-18พ.ค54]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร์ศึกษาศาสตรบันฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1871-18พ.ค54]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(เพิ่มเติม)
  [พร0037.3/ว.129-18พ.ค54]นโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง
  [พร0037.3/ว.128-12พ.ค54]การจัดพิมพ์วารสารท้องถิ่นไทย
  [พร0037.3/ว.1868-11พ.ค54]ขอความร่วมมือ อปท. ในการรวบรวมข้อมูลสายทาง
  [พร0037.3/ว.1867-11พ.ค54]ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที