• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.1866-11พ.ค54]การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1865-11พ.ค54]แต่งตั้งคณะทำงาน(Core team)เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1864-11พ.ค54]ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชชาการ"๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ"
  [พร0037.3/ว.1863-11พ.ค54]ส่งแผนปฏิบัติการจังหวัดแพร่ ตามโครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"
  [พร0037.3/ว.1862-10พ.ค54]การประชุมคณะกรรมธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่๕/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1861-10พ.ค54]การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1859-10พ.ค54]การพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม
  [พร0037.3/ว.123-10พ.ค54]รายงานผลการดำเนินงานงานโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ฯ
  [พร0037.3/ว.122-9พ.ค54]รายงานผลการประเมินตนเองของ เทศบาลและอบต.
  [พร0037.3/ว.1857-9พ.ค54]ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  [พร0037.3/ว.121-9พ.ค54]ขอข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ๒๕๕๕-๒๕๕๙  แบบรายงานข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สามารถดาวน์โหลดได้  คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.119-9พ.ค54]ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.117-6พ.ค54]แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
  [พร0037.3/ว.114-4พ.ค54]ดำเนินการอบรมคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
  [พร0037.3/ว.1855-4พ.ค54]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 :เงินอุดหนุนคำสั่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท(ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)และเงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่อยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท(ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น)
  [พร0037.3/ว.1853-4พ.ค54]ประกาศคณะกรรมการการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
  [พร0037.3/ว.1852-3พ.ค54]ประกาศรายชื่อผู้เข้าการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ศิลปะ ดนตรี และการแสดง"
  [พร0037.3/ว.1690-2พ.ค54]การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1688-2พ.ค54]การจัดพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)
  [พร0037.3/ว.1687-28เม.ย54]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวุฒิบัตรคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.3/ว.1686-27เม.ย54]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
  [พร0037.3/ว.1684-27เม.ย54]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี 2554
  [พร0037.3/ว.1683-27เม.ย54]การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554
  [พร0037.3/ว.1682-27เม.ย54]การพิจารณาคัดเลือกผลการการประกวดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ
  [พร0037.3/ว.105-26เม.ย54]แบบสรุปข้อมูลการจ่ายเบี้ยสวัสดิการผู้พิการและแบบสรุปข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.1678-25เม.ย54]การสนับสนุนโยบายการส่งเสริมการเมืองของรัฐบาล
  [พร0037.3/ว.98-25เม.ย54]แจกจ่ายหนังสือ"รายงานประจำปี 2552"ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1676-25เม.ย54]การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการ พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2554
  [พร0037.3/ว.1667-22เม.ย54]การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  [พร0037.3/ว.1666-20เม.ย54]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2554
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที