• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  แนวทางคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูดีเด่นฯตามหนังสือ จ.แพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0037.3/ว 1450 ลว. 12 เมษายน 2554
  [พร0037.3/ว.1665-19เม.ย54]โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2554
  [พร0037.3/ว.91-19เม.ย54]แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4
  [พร0037.3/ว.1452-12เม.ย54]การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1450-12เม.ย54]การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1453-12เม.ย54]รายชื่อค่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(บำบัดฟื้นฟูฯ)ระยะสั้น 15 วัน และรายชื่อวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรค่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(บำบัด/ฟื้นฟูฯ)ตามแผนเร่งรัดฯของรัฐบาล
  [พร0037.3/ว.89-11เม.ย54]โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
  [พร0037.3/ว.1446-11เม.ย54]การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์
  [พร0037.3/ว.1445-8เม.ย54]การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์ ปี 2554
  [พร0037.3/ว.1443-5เม.ย54]การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
  [พร0037.3/ว.1438-31มี.ค54]การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1437-31มี.ค54]โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  [พร0037.3/ว.1436-31มี.ค54]แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน
  [พร0037.3/ว.1432-31มี.ค54]การเตรีมข้อมูลค่าพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตและสถานที่ดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ (ผ่านระบบ e-Plan)
  [พร0037.3/ว.1340-30มี.ค54]โครงการความร่วมมือระหวางประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1339-30มี.ค54]การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2554
  [พร0037.3/ว.1338-30มี.ค54]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552
  [พร0037.3/ว.1337-30มี.ค54]การประกวดผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ
  [พร0037.3/ว.1336-30มี.ค54]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
  [พร0037.3/ว.1332-30มี.ค54]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000)
  [พร0037.3/ว.78-30มี.ค54]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554
  [พร0037.3/ว.76-30มี.ค54]แจ้งการแก้ไขการดำเนินงาน"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"
  [พร0037.3/ว.1331-29มี.ค54]ขออนุมัติยุบรวมจำนวนรุ่นการอบรม
  [พร0037.3/ว.1330-29มี.ค54]การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554
  [พร0037.3/ว.1325-28มี.ค54]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในงวดที่ 2   สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานใช้งบฯผู้พิการ2554 คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.1324-28มี.ค54]การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานใช้งบฯผู้สูงอายุ 2554 คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.73-25มี.ค54]กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศ
  [พร0037.3/ว.72-25มี.ค54]แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1320-25มี.ค54]รายงานการประชุมวิชาการสังคมสงเคราห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2554
  [พร0037.3/ว.1319-23มี.ค54]การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที