• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.1139-23มี.ค54]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ
  [พร0037.3/ว.63-23มี.ค54]สรุปผลรายงานการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554
  [พร0037.3/ว.1137-23มี.ค54]สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดแผนการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินสนับสนุนให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร0037.3/ว.1133-22มี.ค54]สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  [พร0037.3/ว.1131-21มี.ค54]ขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554
  [พร0037.3/ว.1130-18มี.ค54]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ "สานฝันให้เป็นจริง"โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของนักวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"ศิลป ดนตรี และการแสดง"
  [พร0037.3/ว.35-17มี.ค54]แจ้งกำหนดการรับสมัครและขยายเวลาสมัครผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1001-17มี.ค54]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคัมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554
  [พร0037.3/ว.1000-17มี.ค54]สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2554
  [พร0037.3/34วิทยุ-17มี.ค54]แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
  [พร0037.3/ว.998-16มี.ค54]ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ2553
  [พร0037.3/ว.59-16มี.ค54]สำรวจข้อมูลการรับโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงของ อปท.
  [พร0037.3/ว.997-16มี.ค54]การติดตามและประเมิณผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร0037.3/ว.996-16มี.ค54]การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.995-16มี.ค54]พระราชบัญญิติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ฉบับปรับปรุงแก้ไข และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546-พ.ศ.2553
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มได้เติมดังนี้
  1.ประกาศ สำนักงานนายกรัฐมนตรีสนับสนุนผู้สูงอายุ 2553
  2.พรบ.ผู้สูงอายุ 2546
  3.พรบ.ผู้สูงอายุ(ฉ2)2553
  [พร0037.3/ว.994-16มี.ค54]โครงการสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย
  [พร0037.3/ว.992-16มี.ค54]การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่6/2 ปีการศึกษา 2554
  [พร0037.3/ว.989-14มี.ค54]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร0037.3/ว.987-11มี.ค54]การคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.986-11มี.ค54]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000)
  [พร0037.3/ว.923-11มี.ค54]ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 5

  [พร0037.3/ว.922-10มี.ค54]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2554 (1 เมษายน 2554)
  [พร0037.3/ว.921-10มี.ค54]การสนับสนุนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของเทศบาลตำบลและองค์การบริการส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  [พร0037.3/ว.920-10มี.ค54]การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  [พร0037.3/ว.56-7มี.ค54]แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่มาปฏิบัติหน้าที่แทน
  [พร0037.3/ว.916-7มี.ค54]โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
  [พร0037.3/ว.915-7มี.ค54]ซักซ้อมแนวทางการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
  [พร0037.3/ว.55-7มี.ค54]แจ้งความประสงค์ตั้งงบประมาณ(หมวดเงินอุดหนุน)ประจำปี พ.ศ.2554
  [พร0037.3/ว.913-4มี.ค54]การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 24
  [พร0037.3/ว.912-3มี.ค54]การประชุมทางไกลผ่านจอภาพฯ(Video conference) ระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำแผนการเมืองไปสู่การปฏิบัติ
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที