• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5041
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.5276-15ธ.ค53]การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
  [พร 0037.3/ว.5275-15ธ.ค53]การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554   แบบรายงาน คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.5274-15ธ.ค53]การฝึกอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.5273-15ธ.ค53]การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลให้พื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโดยเกิดเหตุอุทกภัย
  [พร 0037.3/ว.5272-15ธ.ค53]การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการ/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.472-15ธ.ค53]การขอแบบฟอร์มคำขอใช้โปรแกรมฯแล้วทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มคำขอใช้โปรแกรมฯ
  [พร 0037.3/ว.5270-13ธ.ค53]หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.)เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลของเทศบ่ล
  [พร 0037.3/ว.5269-13ธ.ค53]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552
  [พร 0037.3/ว.5268-13ธ.ค53]โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.463-9ธ.ค53]รายงานผลการสนับสนุนการดำเนินงานและการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
  [พร 0037.3/ว.5266-9ธ.ค53]การตั้งงบประมาณเพื่อชำระค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
  [พร 0037.3/ว.5225-3ธ.ค53]โครงการสัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน"
  [พร 0037.3/ว.5230-8ธ.ค53]โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
  [พร 0037.3/ว.5227-7ธ.ค53]ตอบข้อหารือผู้ที่ขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  [พร 0037.3/ว.5226-7ธ.ค53]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.5108-30พ.ย53]โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Sevice) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  [พร 0037.3/ว.5107-30พ.ย53]การบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด
  [พร 0037.3/ว.5104-30พ.ย53]สรุปรายงานข้อมูลวันที่ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่  สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้  คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.5103-29พ.ย53]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่12/2553
  [พร 0037.3/ว.5102-29พ.ย53]การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่2/2553(1ตุลาคม)
  [พร 0037.3/ว.5101-26พ.ย53]การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554
  [พร 0037.3/ว.5100-26พ.ย53]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.5099-26พ.ย53]การรักษาความสะอาด ความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.451-26พ.ย53]ประสานการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
  [พร 0037.3/ว.450-25พ.ย53]แบบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 สามารถดาวโหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.5098-25พ.ย53]โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.3/ว.4985-25พ.ย53]การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็กพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.4984-25พ.ย53]แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553
  [พร 0037.3/ว.4983-25พ.ย53]ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000)และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.445-25พ.ย53]จัดส่งหนังสือราชการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที