• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว60-12กพ63]ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

  [พร0023.3/ว784-12กพ63]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

  [พร0023.3/ว755-7กพ63]การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว756-7กพ63]การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

  [พร0023.3/ว753-7กพ63]การสนับสนุนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

  [พร0023.3/ว736-6กพ63]การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว737-6กพ63]ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริหารศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2563

  [พร0023.3/1625-5กพ63]การเตรียมการจัพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วปรเทศ

  [พร0023.3/ว689-4กพ63]ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถาธนานุบาลด้วยเหตุผู้สูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว686-4กพ63]การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว673-4กพ63]การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว56-4กพ63]รายงานข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ปีงบประมาณที่ผ่านมา

  (ไฟล์แนบ เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว671-4กพ63]การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว669-4กพ63]แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

  [พร0023.3/ว660-4กพ63]กรบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว54-3กพ63]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ม.จุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กับ สถ.จ.แพร่ อบจ.แพร่ ทม.แพร่ และ โรงเรียนสังกัด อปท.

  [พร0023.3/ว53-3กพ63]ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิยาการคำนวณ

  [พร0023.3/ว645-3กพ63]โครงการเพื่อขอรับทุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว644-3กพ63]ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

  [พร0023.3/ว050-31ม.ค.63]การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

  เอกสารแนบ/uploader/PM 2.5 05031012563.xlsx

  [พร0023.3/ว49-31มค63]ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

  [พร0023.3/ว48-31มค63]แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว608-30มค63]ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

  [พร0023.3/ว607-30มค63]ขอความร่วมมือการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว606-30มค63]การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

  [พร0023.3/ว605-30มค63]โครงการร่วมมือระหว่างประเทศเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว604-30มค63]ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา

  [พร0023.3/ว593-30มค63]โครงการอบีมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว591-30มค63]พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  [พร0023.3/ว589-30มค63]กฏกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที