• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.341-21ก.ย53]ขอส่งรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-mail Accoud)ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.4014-20ก.ย53]แนวทางปฏิบัติการโอนภารกิจซ่อมบำรุงทางหลวงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับถ่ายโอนจากกรมทางหลวงให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลดูแล
  [พร 0037.3/ว.4013-17ก.ย53]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
  [พร 0037.3/ว.4012-17ก.ย53]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับการท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารเรียน)
  [พร 0037.3/ว.3858-17ก.ย53]การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.3857-17ก.ย53]ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินการรับจำนำการไถ่ถอนทรัพย์จำนำและการจำนำทรัพย์หลุดจำนำขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.3856-17ก.ย53]การนับระยะเวลาทรัพย์หลุดจำนำ
  [พร 0037.3/ว.338-17ก.ย53]ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา
  [พร 0037.3/ว.3855-15ก.ย53]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านเครือข่ายอาสาสมัครงาน
  [พร 0037.3/ว.334-15ก.ย53]การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา
  [พร 0037.3/ว.333-15ก.ย53]นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.3850-14ก.ย53]การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
  [พร 0037.3/ว.3849-13ก.ย53]เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
  [พร 0037.3/ว.3848-13ก.ย53]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.322-9ก.ย53]การจัดสรรปริมาณและแนวทางการแจกจ่ายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ
  [พร 0037.3/ว.318-9ก.ย53]ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในระยะสั้น
  [พร 0037.3/ว.3844-6ก.ย53]แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  [พร 0037.3/ว.3737-6ก.ย53]แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.3736-6ก.ย53]การติดตามผลข้อสังเกตจากการตรวจสอบเอกสารและสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างประปาหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ ประชาชน
  [พร 0037.3/ว.3729-1ก.ย53]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
  [พร 0037.3/ว.3728-1ก.ย53]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร
  [พร 0037.3/ว.3727-1ก.ย53]โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
  [พร 0037.3/ว.2724-31ส.ค53]เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน"เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน"ผ่านระบบ e-plan ปี พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.3725-31ส.ค53]การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  [พร 0037.3/ว.3723-31ส.ค53]การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงานของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีกู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน
  [พร 0037.3/ว.3677-31ส.ค53]การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม
  [พร 0037.3/ว.3676-31ส.ค53]การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
  [พร 0037.3/ว.306-31ส.ค53]รายงานความคืบหน้าการส่งเสริมและติดตามการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึง ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ และท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น
  [พร 0037.3/ว.305-31ส.ค53]รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) ถึง ท้องถิ่นอำเภอสองและท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่
  [พร 0037.3/ว.303-31ส.ค53]อปท. ที่ยังมิได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที