• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4759-16ตค63]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบ 2564

  [พร0023.3/ว4757-16ตค63]โครงการสนับสนุนการพัมนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4749-16ตค63]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว4745-16ตค63]แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564

  [พร0023.3/ว4711-14ตค63]ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม และสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(เฉพาะ ทต.เด่นชัย)

  [พร0023.3/ว416-12ตค63]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ตาม QR Code

  [พร0023.3/ว4684-12ตค63]โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

  [พร0023.3/ว415-12ตค63]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.

  [พร0023.3/ว4658-9ตค63]ซักซ้อมการดำเนินการด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของ อปท.

  [พร0023.3/ว4657-9ตค63]หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ปีงบ 64

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว4651-9ตค63]ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินอำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสรรค์ พ.ศ.2479

  [พร0023.3/ว4650-9ตค63]การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว414-9ตค63]แจ้งดำเนินการจัดส่งประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ปีงบ 2563

  [พร0023.3/ว4638-9ตค63]กำหนดวันหยุดทำการสถาธนานุบาลขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ

  [พร0023.3/ว4640-9ตค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย โครงการจัดหาครุภัณฑ์หรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

  [พร0023.3/ว4628-8ตค63]ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า

  [พร0023.3/ว4620-7ตค63]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4619-7ตค63]ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565

  [พร0023.3/ว4613-7ตค63]การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว 2563

  [พร0023.3/ว4598-6ตค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

  [พร0023.3/ว409-6ตค63]แจ้งกำหนดจัดประชุมติเตามผลการดำเนินโครงการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(กรณีอุทกภัย)

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว4588-6ตค63]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1ตุลาคม2563)

  [พร0023.3/ว4587-6ตค63]การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต

  [พร0023.3/ว405-5ตค63]แจ้งจัดส่ง รายงานประจำปี 2562 ให้แก่ อปท.

  [พร0023.3/ว404-5ตค63]แจ้งจัดส่งโปสเตอร์การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

  [พร0023.3/ว401-5ตค63]แจ้งจัดส่งสื่อรณรงค์มาตรการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในรูปแบบโปสเตอร์

  [พร0023.3/ว400-5ตค63]แจ้งแจกจ่ายคู่มือมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา

  [พร0023.3/ว399-5ตค63]ขอความร่วมมือ อปท.อำนวยความสดวกในการตรวจสอบการมีตัวตนของนักเรียน

  [พร0023.3/ว347-2ตค63]การบันทึกข้อมูลโครงการลดใช้พลังงาน

  [พร0023.3/ว4542-2ตค63]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที