• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว50-6มค63]การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

  [พร0023.3/ว54-6มค63]โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย(X-ray)ครั้งที่ 1/2563

  [พร0023.3/3-6มค63]ขอความอนุเคราะห์ อบต.เด่นชัย ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดแพร่ (เฉพาะ ทอ.เด่นชัย)

  [พร0023.3/ว33 - 3 ม.ค.63]กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  [พร0023.3/ว 34-3 ม.ค.63]การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา92 และมาตรา 10แห่งพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว81-3ม.ค.63]แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

  [พร0023.1/ว3-2มค63]มอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

  [พร0023.3/ว2-3มค63]แจ้งโครงการอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

  [พร0023.3/ว21-2มค63]การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู

  [พร0023.3/ว20-2มค63]โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศน์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

  [พร0023.3/ว10-2มค63]ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว9-2มค63]นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักานคณะกรรมกรศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว8-2มค63]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

  [พร0023.3/ว7-2มค63]แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนด

  [พร0023.3/ว614-27ธค62]การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562

  [พร0023.3/ว5531-27ธค62]โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

  [พร0023.3/ว5530-27ธค62]โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

  [พร0023.3/ว5519-27ธค62]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

  [พร0023.3/ว5518-27ธค62]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563)

  [พร0023.3/ว5517-27ธค62]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

  [พร0023.3/ว5516-27ธค62]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)(ครั้งที่ 1)

  [พร0023.3/ว5466-26ธค62]โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว5461-26ธค62]แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว5462-26ธค62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษท้องถิ่น)ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

  [พร0023.3/ว16735-23ธค62]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  [พร0023.3/ว5312-17ธค62]แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน

  [พร0023.3/ว5375-20ธค62]แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด

  (ไฟล์แนบ เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว16690-20ธค62]การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  [พร0023.3/ว16689-20ธค62]การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วินัยจราจร ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว658 ลว.20 ธ.ค.62]การจัดกิจกรรมเนื่องใจวันครู

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที