• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว656-19ธ.ค.62]การรายงานข้อมูลการจัดตั้งด่านชุมชนของ อปท.

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)   

  [พร0023.3/ว 5319-17ธ.ค.62]รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

  [พร0023.3/ว652-17ธ.ค.62]ประชุมแนะนำศูนย์การเรียนรู้เครื่องพ่นสารเคมีและหลักสูตรการอบรมเทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี

  [พร0023.3/ว653-17ธ.ค.62]จัดทำทำเนียบอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลจ.แพร่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผวจ.แพร่จำนวน 78 คน

  [พร0023.3/584-17ธ.ค.62]การประสานความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าการไฟฟ้าส่วนภูนิภาคได้กำหนดดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินฯ

  [พร0023.3/ว5307-17ธค62]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว5306-17ธค62]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม

  [พร0023.3/ว649-17ธค62]การยื่นเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  [พร0023.3/ว5304-17ธค62]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 6/2562(เฉพาะนายก ทต.บ้านปิน และนายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว648-16ธค62]แจ้งคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

  [พร0023.3/ว5279-16ธค62]การประชุมพิจาณาโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว5240-12ธค62]การประชุมเบิกจ่ายเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.3/ว5224-11ธค62]โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

  [พร0023.3/ว642-9ธค62]โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ

  [พร0023.3/ว641-9ธค62]แจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางฯ

  [พร0023.3/ว565-6ธค62]ขอเชิญประชุมหารือการจัดกิจกรรมงานแพร่เมืองเก่า 1191 ปี

  [พร0023.3/ว5154-4ธค62]ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า

  [พร0023.3/ว5153-4ธค62]ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  [พร0023.3/ว5151-4ธ.ค.62]การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  [พร0023.3/ว636-4ธ.ค.62]การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545 

  [พร0023.3/ว635-4ธ.ค.62]ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปีสูดีสมส่วนฟันไม่ผุ

  [พร0023.3/ว633-4ธ.ค.62]การสำรวจและจำแนกนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.3/ว634-4ธ.ค.62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดอปท.

  [พร0023.3/ว5149-4ธ.ค.62]ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็ก

  [พร0023.3/ว5132-3ธค62]แนวทางการยริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว5131-3ธค62]แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว5101-29พย62]การคัดเลือกกรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด

  [พร0023.3/ว5125-2ธค62]การปฏิบัติการอย่างเข้มข้นภารกิจสำคัญการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  [พร0023.3/ว5118-2ธค62]ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาข้อร้องเรียน และระบบบริหารจัดการเก็บขยะอัจฉริยะ ด้วยระบบทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  [พร0023.3/ว5107-2ธค62]การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขภัยแล้ง ปี 2562/63

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที