• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4118-30กย62]แต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4111-30กย62]แนวทางการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

  [พร0023.3/ว4097-27ก.ย.62]แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.e-planเพื่อนำระบบฯที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน

  [พร0023.3/ว527-27กย62]แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ

  [พร0023.3/ว4091-27กย62]การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

  [พร0023.3/ว4074-25กย62]การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว4071-25กย62]ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีอนนไลน์ ปี 2562

  [พร0023.3/ว4069-25ก.ย.62]การมอบประกาศเกียรติคุณอำเภอปลอดโฟม

  [พร0023.3/ว4070-25ก.ย.62]การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น"วาระ:สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร"

  [พร0023.3/ว515-24กย62]สำรวจโครงการที่มีลักษณะซ้ำซ้อนให้รายงานจังหวัดโดยด่วน

  [พร0023.3/ว4060-24กย62]การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ ฯ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/519-24กย62]แจ้งสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ดำเนินระวัง ป้องกัน อย่างเข้มข้นในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

  [พร0023.3/ว516-24กย62]แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน

  (ไฟล์แนบ เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว4049-24กย62]การดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของจ้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

  [พร0023.3/ว4043-24กย62]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2564

  [พร0023.1/12779-24กย62]ขอความร่วมมือในการวางระบบการบริหารเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

  [พร0023.3/ว4042-24กย62]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ประจำปี 2562

  (เอกสารเพิ่มเติม)

  (เอกสารเพิ่มเติม ใหม่)

  [พร0023.3/ว514-23กย62]แจ้งประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  [พร0023.3/ว4035-23กย62]ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4034-23กย62]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4033-23กย62]การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว513-23กย62]ดำเนินการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการ โรงเรียนเพียงท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4019-23กย62]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว4018-23กย62]ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ปีงบ 62

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว510-20กย62]แบบรายงาน โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว4002-19กย62]ผลการพิจารณาคัดเลือก อำเภอสะอาด จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว4005-19กย62]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 5

  [พร0023.3/ว4004-19กย62]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (เดือนกันยายน 2562)

  [พร0023.3/ว4003-19กย62]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (เดือนกันยายน 2562)

  [พร0023.3/ว3979-18กย62]การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที