• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว504-18กย62]แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงนิทาน เด็กเล็ก ในช่วงวัย 3-5 ปี

  [พร0023.3/ว3953-17กย62]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว3949-17กย62]คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/12343-17กย62]ขอเชิญเข้ารับรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562

  [พร0023.3/ว3943-17กย62]การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดเทอม

  [พร0023.3/ว501-17กย62]แจ้งขยายระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

  [พร0023.3/ว502-17กย62]จัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว497-16กย62]การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย

  [พร0023.3/ว3896-13กย62]การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว495-13กย62]การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว494-13กย62]แจ้งเลื่อนการจัดประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7

  [พร0023.3/ว3887-13กย62]ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค่าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้

  [พร0023.3/ว3831-ลงวันที่ 10 ก.ย.62]การประเมินคุณภาพผู้เรียนประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านองผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว486-9กย62]ขอความร่วมมืออำเภอได้สำรวจผลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ฯ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว485-9กย62]ขอความร่วมมือเร่งรัด ติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบประเมินทาง QR Code

  [พร0023.3/ว3666-30สค62]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว479-6กย62]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว3794-6กย62]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 5/2562

  (เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว3786-6กย62]แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อวถิ่น

  [พร0023.3/ว475-6ก.ย.62]เชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบาย"จังหวัดแพร่ ปลอดภาชนะโฟม"

  [พร0023.3/ว3778-5กย62]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด 2562

  พร0023.3/ว3774-5ก.ย.62]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว3771-5กย62]เชิญเข้าร่วมประชุมหารือการขออนุญาตประกอบกิจการบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบตามหลักสูตรสุขาภิบาล

  [พร0023.3/ว476-5กย62]ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามกฏหมาย ฯ

  [พร0023.3/ว3759-5กย62]เชิญประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดแพร่

  (เฉพาะนายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว474-4กย62]แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงาน โครงการ 1 จังหวัด 1 อปท. 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

  [พร0023.3/ว3729-4กย62]การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 62)

  [พร0023.3/ว3731-4กย62]เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ(เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว3719-3กย62]การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว3718-3กย62]แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที