• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4544-2ตค63]การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  [พร0023.3/ว4543-2ตค63]แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4532-1ตค63]การรายงานผลการดำเนินโครงการแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว4537-2ตค63]หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ

  [พร0023.3/ว397-30กย63]แจ้ง อปท.เร่งรัดเจ้าหน้าที่ตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

  [พร0023.3/11752-30กย63]การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานให้กับองคืการปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว396-30กย63]ดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.แก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กฯ

  [พร0023.3/ว395-29กย63]แจ้งรายชื่อผู้ประสานและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ ปีงบ 64

  [พร0023.3/ว394-29กย63]แจ้งท้องถิ่นอำเภอกำชับและตรวจสอบ แนะนำ อปท.ให้ปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว4488-28กย63]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด - 19

  [พร0023.3/ว392-28กย63]จัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันโควิด 19

  [พร0023.3/ว4478-25กย63]ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินดำเนินกิจการอื่นฯ

  [พร0023.3/ว4477-25กย63]การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

  [พร0023.3/ว4476-25กย63]แจ้ง อปท. ตอบแบบสำรวจการใช้บริการระบบ(BBL)

  [พร0023.3/ว4455-24กย63]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ

  [พร0023.3/ว4451-23กย63]ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  [พร0023.3/11368-23กย63]การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น ครั้งที่ 5

  [พร0023.3/ว4398-21-กย63]ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด

  [พร0023.3/ว4401-21กย63]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว4400-21กย63]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว4389-21กย63]การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 สำหรับการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี งบ 2564

  [พร0023.3/4388-21 ก.ย.63]เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่
  เฉพาะ ทต.ป่าแมต และ อบต.บ้านเหล่า

   

  [พร0023.3/ว4366-18 ก.ย.2563]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 2/2563
  เฉพาะนายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต. เหมืองหม้อ


   

  [พร0023.3/ว4363-18 ก.ย.2563]การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุุดเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจ่ยอำนาจให้แก่อปท. ครั้งที่ 4

  [พร0023.2/ว4192-8 ก.ย.63]การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 3

  [พร0023.3/ว380-16ก.ย.63]ขอแจ้งได้ดำเนินการคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ

  [พร0023.3/ว4329-16ก.ย.63]ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว379-16ก.ย.63]ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา2563

  เฉพาะ สถอ.ลอง สถอ.ร้องกวาง สถอ.วังชิ้น อบจ.แพร่และทม.แพร่

  [พร0023.3/ว4328-16ก.ย.63]รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต

  [พร0023.3/ว378-16ก.ย.63]แจ้งแนวทางปฎิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพรบ.

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที