• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว471-3กย62]นำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

  [พร0023.3/ว467-3กย62]แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สนใจจัดการเรียนการสอน เรื่องการรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากการพนันและอุบัติเหตุทางถนน ฯ

  [พร0023.3/ว459-2กย62]จัดส่งหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  [พร0023.3/ว461-2กย62]กำหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว460-2กย62]ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว462-2กย62]จัดส่งหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังถมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯ

  [พร0023.3/ว457-2กย62]ขอความร่วมมือ อปท.ที่จัดการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 มารับผลิตภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว3685-2กย62]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสภานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562)

  [พร0023.3/ว3684-2กย62]การจัดขนาดของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว456-2กย62]ขอเชิญเข้าร่วมการแถลงการและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2562 นครแม่สอด อากาซาเกมส์

  [พร0023.3/ว458-2กย62]แจ้งเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่ยที่ 5 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว455-2กย62]การมอบโล่เกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3686-2กย62]สำรวจข้อมูลอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว3677-2กย62]การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

  [พร0023.3/ว3674-30สค62]การประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่

  [พร0023.3/ว3648-29สค62]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

  [พร0023.3/ว3647-29สค62]แนวทางการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

  [พร0023.3/ว3646-29สค62]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2)

  [พร0023.3/ว3635-28สค62]รายงานการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)

  [พร0023.3/394-29สค62]โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว448-29สค62]จัดส่งคู่มือที่เกี่ยวข้อกับกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

  [พร0023.3/ว3628-28สค62]แจ้งประมาณราคาก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [พร0023.3/ว3606-27ส.ค.62]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี2562

  [พร0023.3/ว447-27สค62]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี

  [พร0023.3/ว3581-26สค62]ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว3556-26สค62]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว445-23สค62]ประเมิมผู้บริหารท้องถิ่น รอบที่ 2

  [พร0023.3/ว444-23สค62]กำหนดการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3S plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากไร้ 2562

  [พร0023.3/ว3528-23สค62]ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประขุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ฯ

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.3/ว443-23สค62]แจ้ง ทต.สวนเขื่อน และ ทต.เวียงต้า ดำเนินการตามผลการตรวจสอบของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดแพร่

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที